სამართლებრივი აქტები პროვაიდერებისთვის

    საქართველოს ეროვნული ბანკის სამართლებრივი აქტების სრული ჩამონათვალის ნახვა შესაძლებელია სამართლებრივ აქტებში  
  # დასახელება
    საგადახდო სისტემები
  1 საგადახდო სისტემისა და საგადახდო მომსახურების შესახებ" საქართველოს კანონი;
  2 „გადახდის ოპერაციის შესრულების წესის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2015 წლის 22 იანვრის N8/04 ბრძანება;
  3 „საგადახდო მომსახურების პროვაიდერის რეგისტრაციისა და რეგულირების წესის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2023 წლის 1 მაისის N77/04 ბრძანება; დანართი;
  4 „საგადახდო მომსახურების განხორციელებისას მომხმარებლისთვის აუცილებელი ინფორმაციის მიწოდების წესის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2016 წლის 06 იანვრის N1/04 ბრძანება;
  5 ფულადი სახსრების გადარიცხვის და ვირტუალური აქტივის გადაცემის თანმხლები ინფორმაციის შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2018 წლის 30 ნოემბრის №253/04 ბრძანება;
  6 „საგადახდო მომსახურების პროვაიდერის ლიკვიდაციის წესის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2018 წლის 28 დეკემბრის №287/04 ბრძანება;
  7 "გადარიცხვის თანმხლები ინფორმაციის შესახებ დებულების სახელმძღვანელოს დამტკიცების შესახებ" საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2020 წლის 5 მარტის №31/04 ბრძანება;
  8 "საბარათე ინსტრუმენტის შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2020 წლის 2 სექტემბრის №155/04 ბრძანება;
  9

  "მომხმარებლის ძლიერი ავთენტიფიკაციის წესის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2020 წლის 2 სექტემბრის №156/04 ბრძანება; ხშირად დასმული კითხვები

  10

  "საგადახდო მომსახურების პროვაიდერების მიერ სათამაშო ბიზნესის განმახორციელებელ კომპანიებთან ოპერაციების შეზღუდვის წესის დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2022 წლის 31 მარტის №33/04 ბრძანება;

  11

  ევროთი დენომინირებული საკრედიტო გადარიცხვისა და პირდაპირი დებეტის შესრულების ტექნიკური მოთხოვნების განსაზღვრის წესის დამტკიცების შესახებ ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2022 წლის 16 სექტემბრის №122/04 ბრძანება;

  12

  კომუნიკაციის ერთიანი და უსაფრთხო ღია სტანდარტების შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2022 წლის 24 ოქტომბრის №145/04 ბრძანება;

  13

  "საგადახდო მომსახურების პროვაიდერის მიერ საბარათე ინსტრუმენტის შესახებ სტატისტიკური ანგარიშგების ფორმების შევსების და წარდგენის ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე“ ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2022 წლის 7 ნოემბრის №156/04 ბრძანება;  დანართი 1; დანართი 2; დანართი 3; დანართი 4

  14

  "საგადახდო მომსახურების პროვაიდერების კაპიტალის ადეკვატურობის მოთხოვნის შესახებ წესის დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2023 წლის 1 მაისის N79/04 ბრძანება; დანართი 1; დანართი 2;

  15

  "საქართველოს ეროვნულ ბანკთან არსებული დავების განმხილველი კომისიის წევრებისა და თავმჯდომარის შერჩევის, წარდგინების, დანიშვნის, გათავისუფლებისა და შრომის ანაზღაურების წესის დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს ეროვნული ბანკის საბჭოს 2023 წლის 26 ივლისის დადგენილება №1;

  16

  "საქართველოს ეროვნულ ბანკთან არსებული დავების განმხილველი კომისიის საქმიანობის წესის დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს ეროვნული ბანკის საბჭოს 2023 წლის 26 ივლისის დადგენილება №2; დანართი

  17

  "მნიშვნელოვანი სისტემის ქვეკატეგორიების განსაზღვრისა და საგადახდო სისტემისთვის მნიშვნელოვანი სისტემის სტატუსის მინიჭების წესის დამტკიცების შესახებ" ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2023 წლის 3 ნოემბრის №298/04 ბრძანება;

  18

  "საგადახდო სისტემისა და საგადახდო სისტემის ოპერატორის ზედამხედველობის (ოვერსაიტის) წესის დამტკიცების შესახებ" ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2023 წლის 3 ნოემბრის №299/04 ბრძანება; 

   

  ღია ბანკინგი

  1.

  "ღია ბანკინგში ჩართვის წესის დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2023 წლის 3 მაისის №80/04 ბრძანება; დანართი;

  2.

  "ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“, მათ შორის ღია ბანკინგთან დაკავშირებულ ცვლილების შესახებ.

    კონკურენცია
  1 "კონკურენციის შესაძლო დარღვევასთან დაკავშირებული საქმის მოკვლევის, საჩივრის/განცხადების წარდგენისა და განხილვის წესის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2021 წლის 28 მაისის №67/04 ბრძანება;
  2 "ბაზრის ანალიზისა და კონცენტრაციის შესახებ შეტყობინების წარდგენისა და განხილვის წესის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2021 წლის 28 მაისის №68/04 ბრძანებადანართი 1დანართი 2;
     
    ფულის გათეთრების ინსპექტირებისა და ზედამხედველობის დეპარტამენტი
  1 „საგადახდო მომსახურების პროვაიდერების უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის და ტერორიზმის დაფინანსების რისკის ზედამხედველობის ანგარიშგების შევსებისა და ინფორმაციის წარმოდგენის წესის დამტკიცების თაობაზე"საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2017 წლის 28 მარტის №43/04  ბრძანება.
  2 საგადახდო მომსახურების პროვაიდერის და მისი ადმინისტრატორების მიმართ ფულადი ჯარიმის ოდენობის განსაზღვრის, დაკისრებისა და აღსრულების წესის დამტკიცების თაობაზე საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2017 წლის 13 ივნისის №87/04 ბრძანება.
  3

  "ანგარიშვალდებული პირის მიერ პრევენციული ღონისძიებების ელექტრონულად განხორციელების წესის დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2021 წლის 30 მარტის №48/04 ბრძანება;  დანართი1; დანართი2;