საბანკო ზედამხედველობა

  საქართველოს ეროვნული ბანკი, ფინანსური სტაბილურობის ხელშეწყობის ამოცანის ფარგლებში, ზედამხედველობას უწევს კომერციულ ბანკებს.

   

  კომერციულ ბანკების ზედამხედველობასთან და რეგულირებასთან დაკავშირებული მოთხოვნები განსაზღვრულია "საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ" ორგანული კანონით, "კომერციული ბანკების საქმიანობის შესახებ" საქართველოს კანონითა და სხვა კანონქვემდებარე აქტებით.

   

  საქართველოს ეროვნული ბანკი საბანკო სექტორის ზედამხედველობას წარმართავს რისკებზე დაფუძნებული ზედამხედველობის პრინციპებზე დაყრდნობით, რომლის მიხედვითაც მეტი საზედამხედველო რესურსი ეთმობა უფრო კომპლექსური ან მაღალრისკიან ინსტიტუტებს ან ტრანზაქციებს.

   

  საბანკო ზედამხედველობის და რეგულირების სტანდარტები ეფუძნება ამ მიმართულებით აღიარებულ საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკებს, მათ შორის, ევროკავშირის კანონმდებლობას, საბანკო ზედამხედველობის ბაზელის კომიტეტის მიერ შემუშავებულ სტანდარტებსა და პრინციპებს.


  სასარგებლო ბმულები