ეროვნული ბანკის კომუნიკაციის პოლიტიკა

    კომუნიკაცია საქართველოს ეროვნული ბანკის  მნიშვნელოვანი სტრატეგიული ინსტრუმენტია. კომუნიკაციის პოლიტიკის მთავარი მიზანი საქართველოს ეროვნული ბანკის კომუნიკაციის  გამჭვირვალობის, მკაფიოობის და თანმიმდევრულობის უზრუნველყოფაა.