აუდიტორებთან კომუნიკაციის ჩარჩო

    "აუდიტორულ ფირმებსა და ეროვნულ ბანკს შორის ეფექტური კომუნიკაციის სახელმძღვანელო" - ს მიზანია ხელი შეუწყოს ეროვნულ ბანკსა და აუდიტორულ ფირმებს შორის საზედამხედველო სუბიექტებთან დაკავშირებულ კომუნიკაციას. სახელმძღვანელო ეფუძნება საბანკო ზედამხედველობის ბაზელის კომიტეტის,  ევროპის საბანკო უწყებისა და სხვა აღიარებულ საერთაშორისო პრაქტიკას. დოკუმენტი მოიცავს მსგავსი კომუნიკაციის ზოგადი ჩარჩოსთან, კომუნიკაციის ფორმასა და სიხშირესთან დაკავშირებულ პრინციპებს. აღსანიშნავია, რომ  მსგავს კომუნიკაციას განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს ეროვნული ბანკის მიერ დაგეგმილი პროექტის - კომერციული ბანკების საზედამხედველო ანგარიშგებების ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტებზე გადაყვანა - შესრულებაში.