მონეტარული პოლიტიკის ძირითადი მიმართულებები

  "ფულად-საკრედიტო და სავალუტო პოლიტიკის ძირითადი მიმართულებები" ყოველწლიურად მუშავდება საქართველოს ეროვნული ბანკის მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტის მიერ შემდეგი სამი წლისთვის და დასამტკიცებლად წარედგინება საქართველოს პარლამენტს.

   

  "მონეტარული პოლიტიკის ძირითად მიმართულებებში" მოცემულია ინფლაციის მიზნობრივი მაჩვენებელი და მონეტარული პოლიტიკის ძირითადი ინსტრუმენტები, რომლებსაც ეროვნული ბანკი იყენებს ფულად-საკრედიტო და სავალუტო პოლიტიკის გატარებისას.

   

  საქართველოს პარლამენტის დადგენილებები ფულად-საკრედიტო და სავალუტო პოლიტიკის ძირითადი მიმართულებების შესახებ, წლების მიხედვით.

  თარიღის არჩევა
  პარლამენტის დადგენილება
  2024 - 2026
  პარლამენტის დადგენილება
  2023 - 2025
  პარლამენტის დადგენილება
  2022 - 2024