საგადახდო მომსახურების პროვაიდერები

   

  საგადახდო მომსახურების პროვაიდერი

   

  საგადახდო მომსახურების პროვაიდერი (პროვაიდერი) - იურიდიული პირი, რომელიც საგადახდო მომსახურების მომხმარებელს უწევს საგადახდო მომსახურებას საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად;

   

  საქართველოს ტერიტორიაზე საგადახდო მომსახურების განხორციელების უფლება აქვს შემდეგ კერძო კომპანიებს:

  • კომერციული ბანკები
  • მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები
  • სებ-ში რეგისტრირებული (არასაბანკო) საგადახდო მომსახურების პროვაიდერები

   

  სარეგისტრაციოდ

  საგადახდო მომსახურების პროვაიდერის საქართველოს ეროვნულ ბანკში რეგისტრაციისთვის ეროვნულ ბანკში წარსადგენი ინფორმაცია განსაზღვრულია საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2017 წლის 28 თებერვლის N29/04 ბრძანებით დამტკიცებული "საგადახდო მომსახურების პროვაიდერის რეგისტრაციისა და რეგულირების წესში". "სარეგისტრაციო მოსაკრებლების შესახებ" საქართველოს კანონის მე-7 მუხლის 1' მუხლის "ა" ქვეპუნქტის შესაბამისად პროვაიდერის რეგისტრაციისთვის განსაზღვრულია სარეგისტრაციო მოსაკრებელი 5000 (ხუთი ათასი) ლარის ოდენობით.

   

  შესავსები ფორმები სარეგისტრაციო ფორმა (დანართი #1 )
  გასაწევი საგადახდო მომსახურების ჩამონათვალი (დანართი #2)
  გადახდის ქვითარი 5 000 ლარი საგადახდო მომსახურების პროვაიდერის რეგისტრაციისათვის

  საქმიანობის შესახებ ინფორმაცია

  საგადახდო მომსახურების განხორციელების სქემატური აღწერა
  გამოყენებული ელექტრონული სისტემის დასახელება, მწარმოებლის ვებგვერდის მისამართი
  ინფორმაცია (სტრატეგია, გეგმა ან სხვა), რითაც დადასტურდება, რომ დაინტერესებული პირი გეგმავს საგადახდო მომსახურების საქმიანობის განხორციელებას საქართველოს ტერიტორიაზე

  იურიდიული დოკუმენტაცია

  ამონაწერი მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრიდან
  ინფორმაცია უშუალო მესაკუთრეების, ასევე ბენეფიციარი მესაკუთრეების შესახებ: პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტების ასლები, ამონაწერი მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრიდან
  დოკუმენტაცია, რომელიც ბენეფიციარი მესაკუთრის დადგენის საშუალებას იძლევა
  დაინტერესებული პირის წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირის (პირების) პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტების ასლები
  ცნობა (ცნობები) ნასამართლობის შესახებ
  დოკუმენტი, რომელიც ადასტურებს იმ უძრავ ქონებაზე სარგებლობის ან საკუთრების უფლებას, სადაც განთავსებული იქნება პროვაიდერის სათავო ოფისი.