საგადახდო მომსახურების პროვაიდერები

   

  საგადახდო მომსახურების პროვაიდერი

   

  საგადახდო მომსახურების პროვაიდერი (პროვაიდერი) - იურიდიული პირი, რომელიც საგადახდო მომსახურების მომხმარებელს უწევს საგადახდო მომსახურებას საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად;

   

  საქართველოს ტერიტორიაზე საგადახდო მომსახურების განხორციელების უფლება აქვს შემდეგ კერძო კომპანიებს:

  • კომერციული ბანკები
  • მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები
  • სებ-ში რეგისტრირებული (არასაბანკო) საგადახდო მომსახურების პროვაიდერები

   

  სარეგისტრაციოდ


  "საგადახდო მომსახურების პროვაიდერის საქართველოს ეროვნულ ბანკში რეგისტრაციისთვის ეროვნულ ბანკში წარსადგენი ინფორმაცია განსაზღვრულია საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2023 წლის 1 მაისის N77/04 ბრძანებით დამტკიცებულ "საგადახდო მომსახურების პროვაიდერის რეგისტრაციისა და რეგულირების წესში" (შემდგომში - წესი) და წესის დანართებში, წესის სარეგისტრაციო მოთხოვნების მიხედვით დაინტერესებულმა პირებმა უნდა გაითვალისწინონ სხვა "სამართლებრივი აქტები პროვაიდერებისთვის", ამასთანავე, საქართველოს ეროვნული ბანკის სამართლებრივი აქტების სრული ჩამონათვალის ნახვა შესაძლებელია სამართლებრივ აქტებში."