მდგრადი დაფინანსების გზამკვლევი

  მდგრადი დაფინანსების გზამკვლევი საქართველოსთვის აერთიანებს ყველა იმ შესაძლო ღონისძიებას, რომელთა განხორციელებაც დაგეგმილია ეროვნული ბანკის მიერ მდგრადი დაფინანსების მიმართულებით მომდევნო სამი-ოთხი წლის განმავლობაში. გზამკვლევის მთავარი მიზანია შექმნას სანდო, პროგნოზირებადი და სტაბილური რეგულატორული ჩარჩო, რომელიც მოამზადებს ბაზარს მდგრად დაფინანსებაზე გადასვლისთვის. თანმიმდევრული და თავსებადი ღონისძიებების გატარებით და ადაპტაციისთვის საჭირო დროის მიცემით, გზამკვლევი ხელს უწყობს გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მდგრადი განვითარების საკითხების გათვალისწინებას. შემუშავებული სამოქმედო გეგმა რამდენიმე ძირითად მიმართულებას მოიცავს. კერძოდ, მდგრად დაფინანსებაზე ცნობიერების ამაღლება და კვალიფიკაციის ზრდა; სოციალური, გარემოსდაცვითი და მმართველობითი საკითხების გათვალისწინება რისკების მართვასა და გადაწყვეტილების მიღების პროცესში; გამჭვირვალობის ზრდა და საბაზრო დისციპლინა, რაც თავის მხრივ, ხელს შეუწყობს კაპიტალის მდგრადი სექტორებისკენ წარმართვას.  

  მდგრადი დაფინანსების გზამკვლევი

   

  მდგრადი დაფინანსების სამოქმედო გეგმა 2019-2022

   

  ცნობიერების ამაღლება და კვალიფიკაციის ზრდა მდგრადი დაფინანსების ნაკადები ESG რისკების  მართვა გამჭვირვალობა და საბაზრო დისციპლინა

  • სახელმძღვანელო პრინციპებისა და პოლიტიკების შემუშავება ბაზრის განვითარების მხარდასაჭერად; 


  • ბაზრის მონაწილეებისთვის ტრეინინგების და სამუშაო შეხვედრების ჩატარების ინიცირება და ხელშეწყობა;


  • მდგრადი დაფინანსების საკითხებზე კვლევების ჩატარება;


  • მდგრადი დაფინანსების სამუშაო ჯგუფის შექმნა.

  • მდგრადი დაფინანსების ტაქსონომიის შემოღება;


  • მდგრადი დაფინანსების სახელმძღვანელოს შემუშავება;


  • მდგრადი დაფინანსების ნაკადების ხელშესაწყობად შესაძლო რეგულაციებისა და წამახალისებელი პოლიტიკის შესწავლა.

  • კომერციული ბანკების კორპორაციული მართვის კოდექსში ESG საკითხების გათვალისწინება;


  • კაპიტალის ბაზრის კორპორაციული მართვის კოდექსში ESG საკითხების გათვალისწი-ნება;


  • ESG რისკების მართვის სახელმძღვანელოსა და ინსტრუმენტების შემუშავება.

  • ESG საკითხებზე ინფორმაციის გამჟღავნების მინიმალური მოთხოვნის გათვალისწინება კომერციული ბანკებისა და კაპიტალის ბაზრის კორპორაციული მართვის კოდექსში;


  • ESG ანგარიშგებასა და ინფორმაციის გამჟღავნებაზე სახელმძღვანელო პრინციპების შემუშავება;


  • პროგრესის შეფასების ინსტრუმენტების განვითარება;


  • საინფორმაციო ჰაბის შექმნა.

  განხორციელებული; მიმდინარე; დაგეგმილი