საკრედიტო ბიუროს ზედამხედველობა

  "საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ" საქართველოს ორგანულ კანონში 2018 წელს განხორციელებული ცვლილების თანახმად, საკრედიტო საინფორმაციო ბიუროების საქმიანობის რეგულირებას და ზედამხედველობას  ეროვნული ბანკი ახორციელებს.  საკრედიტო საინფორმაციო ბიურო


  2020 წლის დასაწყისში "საქართველოს ტერიტორიაზე საკრედიტო საინფორმაციო ბიუროსათვის ინფორმაციის მიწოდების, საკრედიტო საინფორმაციო ბიუროს ბაზაში ინფორმაციის აღრიცხვის და ხელმისაწვდომობის წესში" ცვლილებები შევიდა. აღნიშნული ცვლილებების მიზანი იყო საკრედიტო ბიუროში მარკეტინგული შეთავაზების მიზნით გადამოწმების ნებაყოფლობითი თანხმობა გაეჩინა და ელექტრონული თანხმობის მოთხოვნები დაეზუსტებინა.


  2022 წლის მეორე ნახევარში მნიშვნელოვანი ცვლილებები შევიდა საკრედიტო საინფორმაციო ბიუროს ზედამხედველობისთვის შემუშავებულ წესებში, მათ შორის, ფიზიკური პირების ფულადი გზავნილებიდან მიღებული შემოსავლების შესახებ ანგარიშგების მომზადება და ბიუროსთვის მიწოდება, მონაცემთა სუბიექტისგან თანხმობის დისტანციურად აღებისას ძლიერი ავთენტიფიკაციის წესის გათვალისწინება, ცვლილება მომხმარებელთა უფლებების დაცვის კუთხით არსებულ ჩანაწერებსაც შეეხო.


  აღსანიშნავია, რომ წლის განმავლობაში საკრედიტო საინფორმაციო ბიუროს საქმიანობაში მნიშვნელოვანი ყურადღება ეთმობა მომხმარებელთა ცნობადობის ამაღლებას და ხორციელდება მომხმარებლების მიერ დაფიქსირებული პრეტენზიების სრულყოფილი შესწავლა და შესაბამისი რეაგირება. ჩატარდა საჯარო პრეზენტაცია თემაზე "მონაცემთა სუბიექტის თანხმობა მისი მონაცემების საკრედიტო ბიუროში გადამოწმებაზე". გარდა ამისა, საქართველოში მოქმედმა კომერციულმა ბანკებმა მომხმარებლებს საკრედიტო საინფორმაციო ბიუროში რეგისტრაციის გავლა შესთავაზეს.

   

  ბიუროს დასახელება
  რეგისტრაციის ნომერი
  გაცემის თარიღი
  სს ,"საკრედიტო საინფორმაციო ბიურო კრედიტინფო საქართველო" N 01- 18 03.09.2018

   

   
  საკრედიტო საინფორმაციო ბიურო - პლატფორმა


  2022 წლის მეორე ნახევარში "საკრედიტო საინფორმაციო ბიუროს საქართველოს ეროვნულ ბანკში რეგისტრაციის, რეგისტრაციის გაუქმებისა და რეგულირების წესში" შესული ცვლილებით, ფინანსური და საზედამხედველო ტექნოლოგიების განვითარების ხელშეწყობის მიზნით, საქართველოს ეროვნული ბანკი დაინტერესებულ პირებს საკრედიტო საინფორმაციო ბიუროს - პლატფორმის შესაძლებლობას სთავაზობს და საკრედიტო საინფორმაციო ბიუროსგან განსხვავებული/გამარტივებული რეგისტრაციის მოთხოვნებს, რეგულირებისა და ზედამხედველობის პრინციპებს განსაზღვრავს.


  პლატფორმა იქნება მეწარმე სუბიექტი, რომელიც შეაგროვებს, დაამუშავებს და გასცემს პირის შესახებ საკრედიტო ინფორმაციას. აღსანიშნავია, რომ პლატფორმა საკრედიტო ინფორმაციას არ შეინახავს და არც სესხის გამცემი ორგანიზაციები მიაწვდიან სავალდებულო წესით შესაბამის ინფორმაციას.

   

  პლატფორმის დასახელება
  რეგისტრაციის ნომერი
  გაცემის თარიღი

  შპს "საკრედიტო საინფორმაციო ბიურო - პლატფორმა ჯეოფინტეკი"

  N 01- 23

  03/10/2023

  შპს"საკრედიტო საინფორმაციო ბიურო - პლატფორმა რანკო"

  N 02- 23

  20/10/2023