რეგულირების ლაბორატორია

  რეგულირების ლაბორატორია ზედამხედველის მიერ დაწესებული ისეთი ჩარჩოა, რომელიც ეროვნული ბანკის საზედამხედველო უფლებამოსილებას დაქვემდებარებულ საფინანსო სექტორის წარმომადგენლებს საშუალებას აძლევს რეალურ რეჟიმში, ზედამხედველის კონტროლირებად გარემოში გამოსცადონ ინოვაციური სერვისები და  პროდუქტები.

   

  მისი გამოყენების მიზანია სწრაფად განვითარებადი ფინანსური ტექნოლოგიების პირობებში შექმნილი ინოვაციური ფინანსური სერვისების და პროდუქტების ეროვნული ბანკის საზედამხედველო მოთხოვნებთან შესაბამისობა, ახალი მარეგულირებელი მოთხოვნების საჭიროების გამოკვეთა, საფინანსო სექტორში ინოვაციური პროდუქტების ბაზარზე გამოცდა და მათი განვითარების ხელშეწყობა. ამასთანავე, აღნიშნული სერვისები და პროდუქტები არ უნდა შეიცავდეს სისტემურ რისკებს.

   

  დეტალური ინფორმაცია რეგულირების ლაბორატორიის შესახებ მოცემულია საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2020 წლის 25 მაისის ბრძანება №110/04-ით დამტკიცებულ "საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ რეგულირების ლაბორატორიის ჩარჩოს შექმნისა და მისი გამოყენების შესახებ" დებულებაში. ასევე, დაინტერესებულ მხარეებს რეგულირების ლაბორატორიაში მონაწილეობის შესახებ დამატებითი ინფორმაციისთვის შეუძლიათ მიმართონ ფინანსური ინოვაციების ოფისს.

   

  მიმდინარე ეტაპზე, ეროვნული ბანკის რეგულირების ლაბორატორიაში შემოსული განაცხადები ძირითადად შეეხება საფინანსო სექტორის წარმომადგენელი ორგანიზაციების მიერ თანამედროვე ინოვაციური ტექნოლოგიების გამოყენებით მათი არსებული და პოტენციური მომხმარებლების დისტანციურ იდენტიფიკაცია/ვერიფიკაციას.

   

  ამჟამად, რეგულირების ლაბორატორიის საბოლოო მესამე "რეალურ გარემოში ტესტირების" ეტაპზე იმყოფება და შეზღუდული რაოდენობის მომხმარებლებზე საქართველოს ეროვნული ბანკის დაკვირვების ქვეშ გადის ტესტირებას შემდეგი პროექტები: