რეალურ გარემოში ტესტირება

  ამჟამად, რეგულირების ლაბორატორიის საბოლოო მესამე "რეალურ გარემოში ტესტირების" ეტაპზე იმყოფება და შეზღუდული რაოდენობის მომხმარებლებზე საქართველოს ეროვნული ბანკის დაკვირვების ქვეშ გადის ტესტირებას შემდეგი პროექტები:

   

   

  ორგანიზაცია
  პროექტის აღწერა
  სს ბაზისბანკი
  (ს/ნ 203841833)

  დისტანციური იდენტიფიკაციის და ვერიფიკაციის სერვისი ე.წ. „Face recognition" სისტემის გამოყენებით.

   

  დისტანციური იდენტიფიკაციის პროცესში გამოიყენება FinTech კომპანია შპს "სუპერნოვას" (ს/ნ 405335800) Pulsar AI პროგრამა, რომელიც "Face recognition" სისტემის გამოყენებით უზრუნველყოფს დოკუმენტიდან ბიომეტრული და ტექსტური ინფორმაციის ამოღებას, FaceTec-ის (zoom) ტექნოლოგიის საშულებით პიროვნების "Liveness" შემოწმებას, მონაცემების დადარებას და მისი ვალიდურობის შემოწმებას.

   

  აღნიშნული დისტანციური იდენტიფიკაციის გამოყენებით ბანკი უზრუნველყოფს საკრედიტო განაცხადების და მომხმარებლისგან/მონაცემთა სუბიექტისგან მისი მონაცემების საკრედიტო საინფორმაციო ბიუროში გადამოწმების შესახებ თანხმობის მიღებას.

  შპს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია კრედექსი
  (ს/ნ 400058030)

  დისტანციური იდენტიფიკაციის და ვერიფიკაციის სერვისი ე.წ. "Face recognition" სისტემის გამოყენებით.

   

  დისტანციური იდენტიფიკაციის/ვერიფიკაციის პროცესში გამოიყენება FinTech კომპანია სს "აიდენთითი ენდ თრასთ სოლუშენსის" (ს/ნ 405365215) პროგრამა Kvalifika-ს, რომელიც იყენებს FaceTec-ის სერტიფიცირებულ "ლაივნესს" და 3D სახის აუთენტიფიცირების ტექნოლოგიას, ასევე Amazon Web Services-ის ინფრასტრუქტურას.

   

  აღნიშნული დისტანციური იდენტიფიკაციის გამოყენებით მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია უზრუნველყოფს მომხმარებლისგან/მონაცემთა სუბიექტისგან მისი მონაცემების საკრედიტო საინფორმაციო ბიუროში გადამოწმების შესახებ თანხმობის მიღებას.

  სს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ლაზიკა კაპიტალი
  (ს/ნ 220411132)

  დისტანციური იდენტიფიკაციის სერვისი ე.წ. "Face recognition" სისტემის გამოყენებით.

   

  დისტანციური იდენტიფიკაციის პროცესში გამოიყენება FinTech კომპანია შპს "რეიზომატის" (ს/ნ 402102005) დისტანციური იდენტიფიკაციის პლატფორმა "იდენტომატი" (identomat), რომელიც ახორციელებს როგორც ე.წ. "Liveness" შემოწმებას, ასევე ფოტოების შედარებას მსგავსების კოეფიციენტის დასადგენად და საიდენტიფიკაციო დოკუმენტზე დატანილი MRZ კოდის მონაცემების დადარებას ამავე დოკუმენტის ტექსტურ მონაცემებთან.

   

  აღნიშნული დისტანციური იდენტიფიკაციის გამოყენებით მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია უზრუნველყოფს საკრედიტო განაცხადებისა და მომხმარებლისგან/მონაცემთა სუბიექტისგან მისი მონაცემების საკრედიტო საინფორმაციო ბიუროში გადამოწმების შესახებ თანხმობის მიღებას.

  სს ლიბერთი ბანკი
  (ს/ნ 203828304)

  დისტანციური იდენტიფიკაციის და ვერიფიკაციის სერვისი ე.წ. "Face recognition" სისტემის გამოყენებით.

   

  დისტანციური იდენტიფიკაციის/ვერიფიკაციის პროცესში გამოიყენება Custom Software Development კომპანია შპს "ვანდიოს" (ს/ნ 405033486) ალგორითმი Wandio AI და Amazon-ის Amazon Facial Recognitionსერვისი.

   

  აღნიშნული დისტანციური იდენტიფიკაციის გამოყენებით ბანკი მომხმარებლებს სთავაზობს ე.წ. "Onboarding" - ს, რაც გულისხმობს კლიენტის ონლაინ რეგისტრაციას, უნივერსალური ანგარიშის გახსნისა და სადებეტო ბარათის შეძენის შესაძლებლობას.

  სს სილქ როუდ ბანკი
  (ს/ნ 201955027)

  დისტანციური იდენტიფიკაცია/ვერიფიკაციის სერვისი, რომელიც უზრუნველყოფს მომხმარებლის მონაცემების იდენტიფიკაციას.

   

  დისტანციური იდენტიფიკაციის პროცესში გამოიყენება FinTech კომპანია შპს "პულსარის" (ს/ნ 411322322) Pulsar AI პროგრამა, რომელიც ასევე იყენებს FaceTec-ის (zoom) ტექნოლოგიას და რომელიც "Face recognition" სისტემის გამოყენებით უზრუნველყოფს ბიომეტრული მონაცემების შედარებას, "Liveness" შემოწმებას, დოკუმენტიდან ტექსტური ინფორმაციის ამოღებას და მისი ვალიდურობის შემოწმებას. 

   

  აღნიშნული დისტანციური იდენტიფიკაციის საბოლოო მიზანია ბანკის ახალი კლიენტების რეგისტრაცია, საკრედიტო განაცხადების და მომხმარებლისგან/მონაცემთა სუბიექტისგან მისი მონაცემების საკრედიტო საინფორმაციო ბიუროში გადამოწმების შესახებ თანხმობის მიღება.

  სს თიბისი ბანკი
  (ს/ნ 204854595)

  დისტანციური იდენტიფიკაციის და ვერიფიკაციის სერვისი ე.წ. "Face recognition" სისტემის გამოყენებით.

   

  დისტანციური იდენტიფიკაციის/ვერიფიკაციის პროცესში გამოიყენება სხვადასხვა სერტიფიცირებული პროგრამული უზრუნველყოფა და ალგორითმები, როგორებიცაა ID R&D-ის Liveness detection, Google-ის Google text detect და Amazon-ის AWS Rekognition Face detect. აღნიშნული პროგრამული უზრუნველყოფების და ალგორითმების მეშვეობით ხორციელდება ე.წ. "Liveness" შემოწმება, ფოტოებში სახის ბიომეტრიული შედარება მსგავსების კოეფიციენტის დასადგენად და საიდენტიფიკაციო დოკუმენტზე დატანილი MRZ კოდის მონაცემების გადამოწმება.

   

  აღნიშნული დისტანციური იდენტიფიკაციის გამოყენებით ბანკი მომხმარებლებს სთავაზობს ე.წ. "Digital Onboarding" - ს, რაც გულისხმობს კლიენტის ონლაინ რეგისტრაციას და საბანკო ანგარიშების გახსნას.

  სს ტერაბანკი
  (ს/ნ 204546045)

  დისტანციური იდენტიფიკაციის სერვისი ე.წ. "Face recognition" სისტემის გამოყენებით.

   

  დისტანციური იდენტიფიკაციის პროცესში გამოიყენება FinTech კომპანია სს "აიდენთითი ენდ თრასთ  სოლუშენსის" (ს/ნ 405365215) პროგრამა Kvalifika, რომელიც იყენებს FaceTec-ის  სერტიფიცირებულ "ლაივნესს" და 3D სახის აუთენტიფიცირების ტექნოლოგიას, ასევე Amazon Web  Services-ის ინფრასტრუქტურას.

   

  აღნიშნული დისტანციური იდენტიფიკაციის გამოყენებით ბანკი მომხმარებლებს სთავაზობს ე.წ. "Onboarding"-ს, რაც გულისხმობს კლიენტის ონლაინ რეგისტრაციას და საბანკო ანგარიშების გახსნას, ასევე, საკრედიტო  განაცხადების და მომხმარებლისგან/მონაცემთა სუბიექტისგან მისი მონაცემების დამუშავებას როგორც საკრედიტო  საინფორმაციო ბიუროში, ისე სსიპ სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მონაცემთა ბაზებში გადამოწმების შესახებ თანხმობის მიღებას.

  შპს მანიქო
  (ს/ნ 405272501)

  დისტანციური იდენტიფიკაციის სერვისი ე.წ. "Face recognition" სისტემის გამოყენებით.

   

  დისტანციური იდენტიფიკაციის პროცესში გამოიყენება FinTech კომპანია შპს "რეიზომატის" (ს/ნ 402102005) დისტანციური იდენტიფიკაციის პლატფორმა "იდენტომატი" (identomat), რომელიც ახორციელებს როგორც ე.წ. "Liveness" შემოწმებას, ასევე ფოტოების შედარებას მსგავსების დასადგენად და საიდენტიფიკაციო დოკუმენტზე დატანილი MRZ კოდის მონაცემების დადარებას ამავე დოკუმენტის ტექსტურ მონაცემებთან.

   

  აღნიშნული დისტანციური იდენტიფიკაციის საბოლოო მიზანია მომხმარებლების დისტანციური რეგისტრაცია.

  შპს ფეი უნიქარდი
  (ს/ნ 404519455)

  ისტანციური იდენტიფიკაციის სერვისი ე.წ. "Face recognition" სისტემის გამოყენებით.

   

  დისტანციური იდენტიფიკაციის პროცესში გამოიყენება FinTech კომპანია სს "აიდენთითი ენდ თრასთ  სოლუშენსის" (ს/ნ 405365215) პროგრამა Kvalifika, რომელიც იყენებს FaceTec-ის  სერტიფიცირებულ "ლაივნესს" და 3D სახის აუთენტიფიცირების ტექნოლოგიას, ასევე Amazon Web  Services-ის ინფრასტრუქტურას.

   

  აღნიშნული დისტანციური იდენტიფიკაციის საბოლოო მიზანია  ახალი კლიენტების რეგისტრაცია, ელექტრონული საფულის გახსნა და წინასწარი გადახდის ბარათების შეკვეთა.

  სს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია მიკრო ბიზნეს კაპიტალი
  (ს/ნ 404967078)

  დისტანციური იდენტიფიკაციის სერვისი ე.წ. "Face recognition" სისტემის გამოყენებით.

   

  დისტანციური იდენტიფიკაციის პროცესში გამოიყენება FinTech კომპანია შპს "რეიზომატის" (ს/ნ 402102005) დისტანციური იდენტიფიკაციის პლატფორმა "იდენტომატი" (identomat), რომელიც ახორციელებს როგორც ე.წ. "Liveness" შემოწმებას, ასევე ფოტოების შედარებას მსგავსების კოეფიციენტის დასადგენად და საიდენტიფიკაციო დოკუმენტზე დატანილი MRZ კოდის მონაცემების დადარებას ამავე დოკუმენტის ტექსტურ მონაცემებთან.

   

  აღნიშნული დისტანციური იდენტიფიკაციის გამოყენებით მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია უზრუნველყოფს საკრედიტო განაცხადებისა და მომხმარებლისგან/მონაცემთა სუბიექტისგან მისი მონაცემების საკრედიტო საინფორმაციო ბიუროში გადამოწმების შესახებ თანხმობის მიღებას, ასევე მომხმარებლებს სთავაზობს ვალუტის ონლაინ კონვერტაციის შესაძლებლობას.

  სს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია სვის კაპიტალ
  (ს/ნ 205274273)

  დისტანციური იდენტიფიკაციის და ვერიფიკაციის სერვისი ე.წ. "Face recognition" სისტემის გამოყენებით.

   
   
  დისტანციური იდენტიფიკაციის/ვერიფიკაციის პროცესში გამოიყენება FinTech კომპანია სს "აიდენთითი ენდ თრასთ სოლუშენსის" (ს/ნ 405365215) პროგრამა Kvalifika-ს, რომელიც იყენებს FaceTec-ის სერტიფიცირებულ "ლაივნესს" და 3D სახის აუთენტიფიცირების ტექნოლოგიას, ასევე Amazon Web Services-ის ინფრასტრუქტურას.

   

  აღნიშნული დისტანციური იდენტიფიკაციის მიზანია მიკროსაფინანსო ორგანიზაციის ვებ-გვერდზე როგორც მიმდინარე ასევე ახალი მომხმარებლის პირადი კაბინეტის შექმნა/მოწყობა.

  სს საკრედიტო საინფორმაციო ბიურო კრედიტინფო საქართველო (ს/ნ 204470740)

  CreditInfo Identity Service - დამატებითი ტექნიკური გადაწყვეტილების დანერგვის გზით, უკვე არსებულ და მოქმედ სერვისზე - Mycreditinfo (ჩემი კრედიტინფო)-ზე დაყრდნობით, Identity Provider (authentication as a service) სერვისის მიწოდება.

   

   

  სერვისის ძირითად ტექნიკურ კომპონენტს წარმოადგენს Red Hat Single Sign-On (RH-SSO), რომლის შეძენა ხდება Red Hat პარტნიორი კომპანია შპს „ორიენტ ლოჯიკისგან“ (ს/ნ 202052054). აღნიშნული პარტნიორი კომპანიის მიერ ასევე შემუშავებულია დაინტერესებული ორგანიზაციის Mycreditinfo-ს სისტემასთან ინტეგრაციის გადაწყვეტილება, რაც აუცილებელია Identity Provider სერვისით სარგებლობისთვის.

   

   

  აღნიშნული სერვისის მიზანია დაეხმაროს კლიენტების იდენტიფიკაციასა და დისტანციური სერვისების განვითარებაში ისეთ ორგანიზაციებს, რომლებსაც არ აქვთ საკუთარი რესურსები იმისთვის, რომ დანერგონ იდენტიფიკაციის დამოუკიდებელი გადაწყვეტილება ან სურთ მომხმარებლებისთვის იდენტიფიკაციის ალტერნატიული მეთოდის შეთავაზება.

  შპს ენ ბი სი (ს/ნ 405150063)

  დისტანციური იდენტიფიკაციის სერვისი ე.წ. „Face recognition“ სისტემის გამოყენებით.

   

   

  დისტანციური იდენტიფიკაციის პროცესში შპს სოფტგენის (ს/ნ 202464047) შუამავლობით გამოიყენება FinTech კომპანია შპს „რეიზომატის“ (ს/ნ 402102005) დისტანციური იდენტიფიკაციის პლატფორმა „იდენტომატი“ (identomat), რომელიც ახორციელებს როგორც ე.წ. „Liveness” შემოწმებას, ასევე ფოტოების შედარებას მსგავსების დასადგენად და საიდენტიფიკაციო დოკუმენტზე დატანილი MRZ კოდის მონაცემების დადარებას ამავე დოკუმენტის ტექსტურ მონაცემებთან.

   

   

  აღნიშნული დისტანციური იდენტიფიკაციის საბოლოო მიზანია მომხმარებლებისთვის ელექტრონული საფულის გახსნა და სერვისების მიწოდება დისტანციურად.