რეალურ გარემოში ტესტირება

  ამჟამად, რეგულირების ლაბორატორიის საბოლოო მესამე "რეალურ გარემოში ტესტირების" ეტაპზე იმყოფება და შეზღუდული რაოდენობის მომხმარებლებზე საქართველოს ეროვნული ბანკის დაკვირვების ქვეშ გადის ტესტირებას შემდეგი პროექტები:

   

   

  ორგანიზაცია
  პროექტის აღწერა
  სს საკრედიტო საინფორმაციო ბიურო კრედიტინფო საქართველო (ს/ნ 204470740)

  CreditInfo Identity Service - დამატებითი ტექნიკური გადაწყვეტილების დანერგვის გზით, უკვე არსებულ და მოქმედ სერვისზე - Mycreditinfo (ჩემი კრედიტინფო)-ზე დაყრდნობით, Identity Provider (authentication as a service) სერვისის მიწოდება.

   

   

  სერვისის ძირითად ტექნიკურ კომპონენტს წარმოადგენს Red Hat Single Sign-On (RH-SSO), რომლის შეძენა ხდება Red Hat პარტნიორი კომპანია შპს „ორიენტ ლოჯიკისგან“ (ს/ნ 202052054). აღნიშნული პარტნიორი კომპანიის მიერ ასევე შემუშავებულია დაინტერესებული ორგანიზაციის Mycreditinfo-ს სისტემასთან ინტეგრაციის გადაწყვეტილება, რაც აუცილებელია Identity Provider სერვისით სარგებლობისთვის.

   

   

  აღნიშნული სერვისის მიზანია დაეხმაროს კლიენტების იდენტიფიკაციასა და დისტანციური სერვისების განვითარებაში ისეთ ორგანიზაციებს, რომლებსაც არ აქვთ საკუთარი რესურსები იმისთვის, რომ დანერგონ იდენტიფიკაციის დამოუკიდებელი გადაწყვეტილება ან სურთ მომხმარებლებისთვის იდენტიფიკაციის ალტერნატიული მეთოდის შეთავაზება.

  შპს ენ ბი სი (ს/ნ 405150063)

  დისტანციური იდენტიფიკაციის სერვისი ე.წ. „Face recognition“ სისტემის გამოყენებით.

   

   

  დისტანციური იდენტიფიკაციის პროცესში შპს სოფტგენის (ს/ნ 202464047) შუამავლობით გამოიყენება FinTech კომპანია შპს „რეიზომატის“ (ს/ნ 402102005) დისტანციური იდენტიფიკაციის პლატფორმა „იდენტომატი“ (identomat), რომელიც ახორციელებს როგორც ე.წ. „Liveness” შემოწმებას, ასევე ფოტოების შედარებას მსგავსების დასადგენად და საიდენტიფიკაციო დოკუმენტზე დატანილი MRZ კოდის მონაცემების დადარებას ამავე დოკუმენტის ტექსტურ მონაცემებთან.

   

   

  აღნიშნული დისტანციური იდენტიფიკაციის საბოლოო მიზანია მომხმარებლებისთვის ელექტრონული საფულის გახსნა და სერვისების მიწოდება დისტანციურად.