დასრულებული პროექტები

  რეალურ გარემოში ტესტირება წარმატებით დაასრულა შემდეგმა პროექტებმა:

   

   

  ორგანიზაცია
  პროექტის აღწერა
  რეალურ გარემოში ტესტირების დასრულების თარიღი
  სს კრედო ბანკი
  (ს/ნ 205232238)

  დისტანციური იდენტიფიკაცია/ვერიფიკაციის სერვისი, რომელიც უზრუნველყოფს მომხმარებლის  მონაცემების იდენტიფიკაციას. კერძოდ, "Face recognition" სისტემის გამოყენებით ბიომეტრული  მონაცემების შედარებას, "Liveness" შემოწმებას, დოკუმენტიდან ტექსტური ინფორმაციის ამოღებას და  მისი ვალიდურობის შემოწმებას.

   

  დისტანციური იდენტიფიკაციის პროცესში გამოიყენება FinTech კომპანია შპს "პულსარის" (ს/ნ  411322322) Pulsar AI პროგრამა, რომელიც ასევე იყენებს FaceTec-ის (zoom) ტექნოლოგიას.

   

  აღნიშნული დისტანციური იდენტიფიკაციის საბოლოო მიზანია საბანკო ანგარიშების გახსნა, საკრედიტო  განაცხადების მიღება და მომხმარებლისგან/მონაცემთა სუბიექტისგან მისი მონაცემების საკრედიტო  საინფორმაციო ბიუროში გადამოწმების შესახებ თანხმობის მიღება. ასევე, დისტანციური იდენტიფიკაციის გამოყენებით ბანკი მომხმარებლებს სთავაზობს ე.წ. "Digital Onboarding"-ს, რაც გულისხმობს კლიენტის ონლაინ რეგისტრაციას და საბანკო ანგარიშების გახსნას.

  12.07.2021

  სს პაშა ბანკი საქართველო
  (ს/ნ 404433671)

  დისტანციური იდენტიფიკაციის სერვისი ე.წ. "Face recognition" სისტემის გამოყენებით.

   

  დისტანციური იდენტიფიკაციის პროცესში გამოიყენება FinTech კომპანია სს "აიდენთითი ენდ თრასთ  სოლუშენსის" (ს/ნ 405365215) პროგრამა Kvalifika-ს, რომელიც იყენებს FaceTec-ის  სერტიფიცირებულ „ლაივნესს" და 3D სახის აუთენტიფიცირების ტექნოლოგიას, ასევე Amazon Web  Services-ის ინფრასტრუქტურას.

   

  აღნიშნული დისტანციური იდენტიფიკაციის გამოყენებით ბანკი უზრუნველყოფს საკრედიტო  განაცხადების და მომხმარებლისგან/მონაცემთა სუბიექტისგან მისი მონაცემების საკრედიტო  საინფორმაციო ბიუროში გადამოწმების და საბანკო ანგარიშის გახსნის შესახებ თანხმობის მიღებას.

  16.06.2021

  სს საქართველოს ბანკი
  (ს/ნ 202906427)

  დისტანციური იდენტიფიკაციის და ვერიფიკაციის სერვისი ე.წ. "Face recognition" სისტემის გამოყენებით.

  დისტანციური იდენტიფიკაციის/ვერიფიკაციის პროცესში გამოიყენება Facetec-ის პროგრამული უზრუნველყოფა, რომლის მეშვეობითაც ხორციელდება ე.წ. "Liveness" შემოწმება და სელფის და საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის ფოტოებში სახის ბიომეტრიული შედარება. საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის ავთენტურობის შემოწმება და მასზე დატანილი მონაცემების დამუშავება, მათ შორის MRZ კოდის მონაცემების გადამოწმება ხორციელდება FinTech კომპანია შპს "რეიზომატის" (ს/ნ 402102005) დისტანციური იდენტიფიკაციის პლატფორმა "იდენტომატი" (identomat)-ის გამოყენებით.

   

  აღნიშნული დისტანციური იდენტიფიკაციის გამოყენებით ბანკი მომხმარებლებს სთავაზობს ე.წ. "Digital Onboarding"-ს, რაც გულისხმობს კლიენტის ონლაინ რეგისტრაციას და საბანკო ანგარიშის გახსნას.

  20.09.2021