კვლევითი ნაშრომები და გამოცემები

    საქართველოს ეროვნული ბანკი აქვეყნებს კვლევით ნაშრომებს მიმდინარე კვლევებზე კომენტარების მიღებისა და დისკუსიის ხელშეწყობის მიზნით. ნაშრომები გამიზნულია, წვლილი შეიტანოს ცენტრალური ბანკებისათვის მნიშვნელოვანი თემების სიღრმისეულ შესწავლაში. ნაშრომებში გადმოცემული ხედვები წარმოადგენს კვლევის ავტორ(ებ)ის მოსაზრებებს და არა აუცილებლად ეროვნული ბანკის ოფიციალურ პოზიციას. პასუხისმგებლობა აღნიშნული ნაშრომების დასკვნებზე არ გადადის საქართველოს ეროვნულ ბანკზე.