მომხმარებლის პოლიტიკა

პერსონალურ მონაცემთა დაცვა:

პერსონალური მონაცემების დამუშავება ხორციელდება „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად.