პოლიტიკის დოკუმენტები

    საქართველოს ეროვნული ბანკის პოლიტიკის განხორციელების გამჭირვალობის კუთხით, სებ-ს გამოქვეყნებული აქვს პოლიტიკის დოკუმენტები, რომელიც მოიცავს საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ სხვადასხვა მიმართულებით შემუშავებული ჩარჩოს და პროცედურების შესახებ ინფორმაციას. კერძოდ, დოკუმენტებში მოცემულია ინფორმაცია პროგნოზირებისა და მონეტარული პოლიტიკის ანალიზის სისტემისა (FPAS) და რისკებზე დაფუძნებული საზედამხედველო ჩარჩოს (GRAPE) შესახებ, ასევე წარმოდგენილია ფინანსური სექტორის რეგულირებასთან და სტაბილურ ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული გზამკვლევი და სახელმძღვანელო.