სამართლებრივი აქტები

    გაჯანსაღებისა და რეზოლუციის ჩარჩოს სრულყოფის მიზნით შემუშავებული კანონქვემდებარე აქტები ქვეყნის საფინანსო სექტორის კონტექსტის გათვალისწინებით ისეთ მოწინავე საერთაშორისო პრაქტიკას დაეფუძნა, როგორიცაა ფინანსური სტაბილურობის საბჭოს (FSB), ევროპის საბანკო უწყებისა (EBA) და ევროპის კავშირის ერთიანი სარეზოლუციო ბორდის (SRB) შესაბამისი ტექნიკური სტანდარტები, მარეგულირებელ აქტები და სახელმძღვანელოები, ევროპის კომისიის დელეგირებული რეგულაციები და ევროპის პარლამენტისა და საბჭოს 2014 წლის 15 მაისის 2014/59/EU დირექტივა.