კონსულტაციების გამართვის სახელმძღვანელო

    სახელმძღვანელოში დეტალურადაა გაწერილი ეროვნული ბანკის მიერ, მანდატის ფარგლებში, საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების შემუშავების პროცესში, სექტორთან და დაინტერესებულ მხარეებთან საჯარო კონსულტაციების წარმართვის პროცესი და ვადები. სახელმძღვანელოს მიზანია პოლიტიკების შემუშავებისა და განხორციელების პროცესში გამჭვირვალობის უზრუნველყოფა.