პერსონალურ მონაცემთა დაცვა

  საქართველოს ეროვნული ბანკი პერსონალური მონაცემების დამუშავებისას იცავს მოქმედ კანონმდებლობას და შიდა წესებს, იღებს ყველა ზომას ადამიანის ძირითადი უფლებებისა და თავისუფლებების დასაცავად.  პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ოფიცერი

  მამუკა ბუბუტეიშვილი

  dpo@nbg.gov.ge  საქართველოს ეროვნულ ბანკში სატელეფონო ზარის აუდიომონიტორინგი ხორციელდება შემდეგი წესების დაცვით:

  • სატელეფონო ზარის აუდიომონიტორინგისას, ხორციელდება პერსონალურ მონაცემთა სუბიექტის წინასწარი ინფორმირება როგორც გამავალი, ასევე, შემომავალი ზარის შემთხვევაში.
  • ბანკის ცხელ ხაზზე (2 406 406, 2 406 408) შემომავალი ზარის შემთხვევაში, ირთვება ავტომოპასუხე, რომელიც მონაცემთა სუბიექტს ატყობინებს აუდიომონიტორინგის მიმდინარეობის და მისი უფლებების შესახებ.
  • შემომავალი ან გამავალი ზარის ბანკის ისეთ შიდა სატელეფონო ნომრებზე გადართვისას, რომელთა აუდიომონიტორინგი არ ხორციელდება, ბანკის თანამშრომელი რელევანტურ სტრუქტურულ ერთეულთან გადართვამდე აფრთხილებს თანამოსაუბრეს, რომ აუდიოჩაწერა გადართვის მომენტიდან შეწყდება.
  • იმ ნომრებიდან დარეკვისას, რომლებზე საუბარიც იწერება, ბანკის თანამშრომელი აფრთხილებს თანამოსაუბრეს, რომ ხორციელდება ზარის აუდიომონიტორინგი/აუდიოჩაწერა.
  • აუდიოჩაწერაზე უარის თქმის შემთხვევაში, ბანკის თანამშრომელი თანამოსაუბრეს აცნობებს, რომ ასეთ შემთხვევაში სატელეფონო საუბარი შეწყდება და თანამოსაუბრეს მიეთითება ბანკთან დაკავშირების ალტერნატიულ გზებზე.
  • წინასწარ განსაზღვრულ შემთხვევებში, ბანკის თანამშრომელი უფლებამოსილია, ზარი განახორციელოს პირად მობილურ ტელეფონზე დაინსტალირებული პროგრამული უზრუნველყოფის გამოყენებით. თანამოსაუბრესთან ზარის განმახორციელებლად ფიქსირდება ბანკის ცხელი ხაზის ნომერი, თუმცა ზარის აუდიომონიტორინგი არ ხორციელდება. ასეთ შემთხვევაში თანამშრომელი საუბრის დასაწყისში აფრთხილებს თანამოსაუბრეს, რომ საუბარი არ იწერება.