გირაოს სახეობები

   

  საქართველოს ეროვნული ბანკის საბჭოს გადაწყვეტილებით ეროვნული ბანკის სესხის უზრუნველყოფის სახეობები არის:


  1. საქართველოს ეროვნული ბანკისა და საქართველოს მთავრობის მიერ გამოშვებული, ლარით დენომინირებული სასესხო ფასიანი ქაღალდები.
  2. საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების მიერ გამოშვებული ლარით დენომინირებული სასესხო ფასიანი ქაღალდები.
  3. "ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შესახებ" საქართველოს კანონის შესაბამისად საჯარო შეთავაზების გზით და 2018 წლის 1 იანვრამდე კერძო განთავსებით გზით რეზიდენტი და არარეზიდენტი იურიდიული პირების მიერ გამოშვებული ლარით დენომინირებული სასესხო ფასიანი ქაღალდები, გარდა საქართველოში მოქმედი კომერციული ბანკების მიერ გამოშვებული სასესხო ფასიანი ქაღალდებისა;
  4. კომერციული ბანკის სასესხო აქტივები.

   

  საქართველოს ეროვნული ბანკის სესხებისათვის მისაღები გირაოს საკითხები რეგულირდება "საქართველოს ეროვნული ბანკის გირაოს მართვის დებულების" შესაბამისად. ამ დებულები განსაზღვრულია სესხის უზრუნველყოფად მისაღები აქტივები და მათი კლასიფიკაცია ჯგუფების მიხედვით, აქტივების კრიტერიუმები, აქტივების დაგირავების რეგისტრაციის საკითხები, აქტივების ჯგუფების ფინანსურ გირაოდ გამოყენების საკითხები, სასესხო ქტივების დაგირავების საკითხები, უცხოური ვალუტით დეპოზიტების დაგირავების საკითხები, დაგირავებული ფასიანი ქაღალდების და სხვა აქტივები რეალიზაციის საკითხები.

   

   

  საქართველოს ეროვნული ბანკის საბჭო დადგენილება სესხების უზრუნველყოფის სახეობების განსაზღვრის შესახებ
  საქართველოს ეროვნული ბანკის ფინანსური გირაოს მართვის დებულება

   

  ფასიანი ქაღალდები

   

  საქართველოს ეროვნული ბანკის და საქართველოს მთავრობის მიერ გამოშვებულ სასესხო ფასიან ქაღალდებში შედის:


  1. საქართველოს ეროვნული ბანკის სადეპოზიტო სერტიფიკატები;
  2. საქართველოს მთავრობის სახაზინო ვალდებულებები;
  3. საქართველოს მთავრობის სახაზინო ობლიგაციები;
  4. საქართველოს მთავრობის სახელმწიფო ობლიგაციები;


  საქართველოს ეროვნული ბანკის მონეტარული ოპერაციების უზრუნველყოფაში მისაღები სასესხო ფასიანი ქაღალდის ემიტენტის მინიმალურ რეიტინგად განისაზღვრა ოთხი საერთაშორისო სარეიტინგო სააგენტოს Standard & Poors, Moody's, Fitch და Scope Ratings მიერ მინიჭებული საჯაროდ ხელმისაწვდომი რეიტინგებიდან ყველაზე დაბალი რეიტინგი.

   

  საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების მიერ გამოშვებული ლარით დენომინირებულ სასესხო ფასიანი ქაღალდებში შედის ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის (EBRD), აზიის განვითარების ბანკის (ADB), საერთაშორისო ფინანსური კორპორაციის (IFC), ნიდერლანდების განვითარების საფინანსო კომპანია (FMO) და შავი ზღვის ვაჭრობისა და განვითარების ბანკის (BSTDB) მიერ ლარით გამოშვებული ობლიგაციები.


  საქართველოს ეროვნული ბანკის მონეტარული ოპერაციების უზრუნველყოფაში მისაღები ლარით დენომინირებული სასესხო ფასიანი ქაღალდების ემიტენტები:

   

  მონეტარული ოპერაციებისათვის ეროვნული ბანკისათვის მისაღები სასესხო ფასიანი ქაღალდების ემიტენტი ემიტენტის გრძელვადიანი საკრედიტო  რეიტინგი
     Fitch  S&P Moody's    Scope Ratings
  ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD)  AAA AAA AAA  -
  აზიის განვითარების ბანკი (ADB)  AAA  AAA Aaa -
  საერთაშორისო ფინანსური კორპორაცია (IFC) -  AAA Aaa -
  ნიდერლანდების განვითარების საფინანსო კომპანია (FMO)  AAA  AAA - -
  შავი ზღვის ვაჭრობისა და განვითარების ბანკი (BSTDB)  -  A- A2 -
  შპს "ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი"  B+  -  -  -
  სს "ევესქსის ჰოსპიტალები"  B+ - - BB
  სს "სილქნეტი"   B -  B1 -
  სს "ნიკორა ტრეიდი"  -  -  - B+
  სს მისო "კრისტალი" * B- - - -
  სს "ქართული ლუდის კომპანია" - - - BB-
  სს "სვის კაპიტალი" * - -  - B
  სს "თეგეტა მოტორსი"  -  -  - BB-
  სს "ნიკორა"  -  -  - BB-
  სს "თიბისი ლიზინგი" BB-  -  -  -

   

  * - მისაღებია მხოლოდ 2019 წლის 1 აპრილამდე გამოშვებული სასესხო ფასიანი ქაღალდები

   
  სასესხო აქტივები


  ეროვნული ბანკისათვის მისაღები კომერციული ბანკების სასესხო აქტივები უნდა აკმაყოფილებდეს „საქართველოს ეროვნული ბანკის ფინანსური გირაოს მართვის დებულების" მე-4 მუხლით განსაზღვრულ სასესხო აქტივების კრიტერიუმებს.

  ეროვნულ ბანკსა და კომერციულ ბანკს შორის ფორმდება ფინანსური გირაოს ხელშეკრულება მიმაგრებული ნიმუშის მიხედვით. ამასთან ერთად სტანდარტული ნიმუშის მიხედვით მომზადებული სასესხო აქტივების ექსელის LA-Bank-yyyy-mm-dd.xlsx ფაილს ელექტრონული ფორმით კომერციული ბანკი წარადგენს ეროვნულ ბანკში collateral@nbg.gov.ge ელექტრონული ფოსტის მისამართზე, რომელიც არის ფინანსური გირაოს ხელშეკრულების დანართი. ექსელი ფაილის შევსებისათვის ბანკებს შეუძლიათ გამოიყენონ შესაბამის საკითხებზე კითხვა-პასუხები.

  საქართველოს ეროვნული ბანკის სესხების უზრუნველყოფად დასაგირავებელი კომერციული ბანკების სასესხო აქტივების მაქსიმალური მოცულობა თითოეული ბანკისთვის არ აღემატება დაგირავების წინა საბანკო დღის მდგომარეობით კომერციული ბანკის მფლობელობაში არსებული მაღალი ხარისხის ლიკვიდური აქტივების (ეროვნული ბანკის სადეპოზიტო სერტიფიკატები, საქართველოს მთავრობის სახაზინო ფასიანი ქაღალდები და სახელმწიფო ობლიგაციები, საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების მიერ გამოშვებული ლარით დენომინირებული სასესხო ფასიანი ქაღალდები) 35%.

   

  ფინანსური გირაოს ხელშეკრულების ნიმუში
  სასესხო აქტივების სიის ფაილის ნიმუში
  კითხვა-პასუხები სასესხო აქტივების დაგირავების შესახებ