სარეზოლუციო ფონდი

  სარეზოლუციო ფონდი არის გადაუდებელი სიტუაციების შემთხვევების დროს გამოყენებადი ფონდი, რომელიც კრიზისული სიტუაციების დროს დამატებითი ფულადი სახსრების წყაროს წარმოადგენს რეზოლუციის პროცესში.  

  2023 წლის დეკემბერში საქართველოს პარლამენტმა დაამტკიცა სარეზოლუციო ფონდთან დაკავშირებული საკანონმდებლო ცვლილებები, რის მიხედვითაც კომერციულ ბანკებს განესაზღვრათ ვალდებულება სარეზოლუციო ფონდში განახორციელონ წინასწარი შენატანები/კონტრიბუციები (ex-ante ფონდი) კანონით განსაზღვრული სამიზნე ნიშნულის მისაღწევად, კერძოდ:

  • ფონდის სამიზნე ნიშნული: დაზღვეული დეპოზიტების 3%
  • შენატანები: ბანკებმა შენატანების განხორციელება უნდა დაიწყონ 2025 წლიდან
  • სამიზნე ნიშნულის მისაღწევად საჭირო ვადა: 8 წელი (შესაძლოა შეიცვალოს იმ შემთხვევაში, თუ ფონდში არსებული თანხა იქნება გამოყენებული ან გაიზრდება დეპოზიტების დაზღვევის ლიმიტი)
  • შენატანების მეთოდოლოგია: სისტემაში კომერციული ბანკების აქტივების წილის პროპორციულად, ინდივიდუალური რისკ პროფილის გათვალისწინებით


  Ex-ante ფონდს ადმინისტრირებას უწევს საქართველოს ეროვნული ბანკი, რომელსაც კანონის მიხედვით უფლება აქვს ფონდი ადმინისტრირებისთვის გადასცეს დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს. სარეზოლუციო ფონდში, გარდა კომერციული ბანკების მიერ წინასწარი შენატანებისა, ხდება დროებითი სახელმწიფო დაფინანსების მისაღებად საჭირო ფინანსური სახსრების აკუმულირება (ე.წ. ex-post ფონდი) და დადგენილი მიზნობრიობით ათვისებაც. რეზოლუციის რეჟიმის დასრულების შემდგომ და ფინანსთა სამინისტროს მიერ პროცესის ფინანსური მხარდაჭერის შემთხვევაში, სარეზოლუციო ფონდის გავლით ათვისებული სახელმწიფო სახსრები ანაზღაურდება მოქმედი კომერციული ბანკების მიერ, დადგენილი პირობებითა და პროპორციულობით, რომელსაც განსაზღვრავს საქართველოს ეროვნული ბანკი.