ეროვნული ბანკის გადაწყვეტილებები

  • საქართველოს ეროვნული ბანკის 2024 წლის 15 მაისის ბრძანება შპს "ი ჯი თი ექსპრეს ჯორჯიას" საჩივრის საფუძველზე საქმის მოკვლევის დაწყებაზე უარის თქმის შესახებ | დოკუმენტი


  საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა განიხილა შპს "ი ჯი თი ექსპრეს ჯორჯიას" 2024 წლის 8 თებერვლის საჩივარი სს ,"თიბისი ბანკის" მხრიდან ,"კონკურენციის შესახებ" საქართველოს კანონის მე-6 მუხლის (დომინანტური მდგომარეობის ბოროტად გამოყენება) სავარაუდო დარღვევის ფაქტზე. მომჩივანი, რომელიც წარმოადგენს სატრანსპორტო კომპანიას, მიუთითებდა, რომ სს "თიბისი ბანკი“ მას დაბრკოლებებს უქმნის გადარიცხვის ოპერაციების განხორციელების ნაწილში და სხვა სატრანსპორტო კომპანიებთან მიმართებაში აყენებს არაკონკურენტულ და დისკრიმინაციულ მდგომარეობაში.


  საქმის გარემოებების შესწავლის შედეგად, ეროვნულმა ბანკმა მიიჩნია, რომ "თიბისი ბანკი" მოქმედებდა ფულის გათეთრების აღკვეთის ხელშეწყობის კანონმდებლობის მოთხოვნათა შესაბამისად და მის ქმედებაში არ იკვეთებოდა კონკურენციის შეზღუდვის ნიშნები. აღნიშნულის გათვალისწინებით, ეროვნულმა ბანკმა მიიღო გადაწყვეტილება საქმის მოკვლევის დაწყებაზე უარის თქმის შესახებ. ამასთანავე, სს "თიბისი ბანკის" მიმართ გაცემულ იქნა განსახილველად სავალდებულო რეკომენდაცია.  • საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2023 წლის 29 დეკემბრის განკარგულებით დამტკიცებული გადაწყვეტილება | დოკუმენტი

   

  საქართველოს ეროვნული ბანკის 2021 წლის 6 ივლისის ბრძანებით დაწყებულ იქნა მოკვლევა - თბილისის, ქუთაისისა და გორის მუნიციპალიტეტების ტერიტორიაზე საზოგადოებრივ ტრანსპორტში მგზავრობის საფასურის გადახდის, ტრანსპორტის მართვისა და კონტროლის სისტემის შექმნის პროცესში სს "საქართველოს ბანკისა" და სს "თიბისი ბანკის" მიერ დომინანტური მდგომარეობის შესაძლო ბოროტად გამოყენების თაობაზე.


  საქართველოს ეროვნული ბანკის ძირითადი შესწავლის საგანს წარმოადგენდა - ქ. თბილისში, სტუდენტებისა და მოსწავლეებისთვის უფასო/შეღავათიანი მგზავრობის საფასურის გადახდისთვის განკუთვნილი სატრანსპორტო საგადახდო ბარათის სს "საქართველოს ბანკის" საბანკო საგადახდო ბარათთან მხოლოდ დაკავშირებულად/გაერთიანებულად შეთავაზებით ადგილი ჰქონდა თუ არა ბანკის მიერ, სხვადასხვა პროდუქტის მიბმის გზით, კონკურენციის შეზღუდვას.

   

  საქართველოს ეროვნული ბანკის კონკურენციის კომიტეტის მიერ 2023 წლის 27 დეკემბერს მიღებული გადაწყვეტილების შესაბამისად არ დადასტურდა სს "საქართველოს ბანკისა" და სს "თიბისი ბანკის" მხრიდან "კონკურენციის შესახებ" საქართველოს კანონის მე-6 მუხლის მე-2 პუნქტის "დ" ქვეპუნქტის დარღვევის ფაქტი და შეწყდა შესაბამისი საქმის წარმოება.  • საქართველოს ეროვნული ბანკის 2021 წლის 29 ოქტომბრის გადაწყვეტილება სს "ოპპას" საჩივრის საფუძველზე საქმის მოკვლევის დაწყებაზე უარის თქმის შესახებ (მოპასუხე - შპს "მისო რიკო ექსპრესი") | დოკუმენტი


  საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა განიხილა 2021 წლის 2 ივლისს სს "ოპპას" მიერ წარმოდგენილი საჩივარი შპს "მისო რიკო ექსპრესის" მხრიდან "კონკურენციის შესახებ" საქართველოს კანონის მე-6 მუხლის (დომინანტური მდგომარეობის ბოროტად გამოყენება) სავარაუდო დარღვევის შესახებ. საჩივარი შეეხებოდა მომჩივანისთვის საგადახდო მომსახურების სფეროში მომსახურების საკომისიოსთან დაკავშირებით განსხვავებული პირობების დაწესებას მოპასუხის მხრიდან.


  საჩივრის შესწავლისა და შესაბამისი ბაზრის ანალიზის შედეგად, ეროვნულმა ბანკმა მიიჩნია, რომ შპს "მისო რიკო ექსპრესს" არ ეკავა შესაბამის ბაზარზე დომინანტური მდგომარეობა, რაც, თავის მხრივ, გამორიცხავდა მისი მხრიდან ხსენებული ნორმის დარღვევის სამართლებრივ შესაძლებლობას. ამდენად, საჩივარი ცნობილ იქნა დაუშვებლად და მომჩივანს უარი ეთქვა საქმის მოკვლევის დაწყებაზე.  • საქართველოს ეროვნული ბანკის  2021 წლის 29 ოქტომბრის გადაწყვეტილება სს "ოპპას" საჩივრის საფუძველზე საქმის მოკვლევის დაწყებაზე უარის თქმის შესახებ (მოპასუხე - შპს "გოა კრედიტი") | დოკუმენტი


  საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა განიხილა 2021 წლის 2 ივლისს სს "ოპპას" მიერ წარმოდგენილი საჩივარი შპს "გოა კრედიტის" მხრიდან "კონკურენციის შესახებ" საქართველოს კანონის მე-6 მუხლის (დომინანტური მდგომარეობის ბოროტად გამოყენება) სავარაუდო დარღვევის შესახებ. საჩივარი შეეხებოდა მომჩივანისთვის საგადახდო მომსახურების სფეროში მომსახურების საკომისიოსთან დაკავშირებით განსხვავებული პირობების დაწესებას მოპასუხის მხრიდან.


  საჩივრის შესწავლისა და შესაბამისი ბაზრის ანალიზის შედეგად, ეროვნულმა ბანკმა მიიჩნია, რომ შპს "გოა კრედიტს" არ ეკავა შესაბამის ბაზარზე დომინანტური მდგომარეობა, რაც, თავის მხრივ, გამორიცხავდა მისი მხრიდან ხსენებული ნორმის დარღვევის სამართლებრივ შესაძლებლობას. ამდენად, საჩივარი ცნობილ იქნა დაუშვებლად და მომჩივანს უარი ეთქვა საქმის მოკვლევის დაწყებაზე.  • საქართველოს ეროვნული ბანკის 2021 წლის 29 ივნისის გადაწყვეტილება სს "კრედო ბანკისა" და სს "ფინკა ბანკი საქართველოს" შორის განსახორციელებელი კონცენტრაციის კონკურენტულ გარემოსთან თავსებადობის შესახებ | დოკუმენტი

   

  საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა განიხილა 2021 წლის 31 მაისს წარმოდგენილი შეტყობინება სს "კრედო ბანკის" მიერ სს "ფინკა ბანკი საქართველოს" აქციების 100%-იანი წილის შეძენის თაობაზე. აღნიშნული კონცენტრაცია "კონკურენციის შესახებ" საქართველოს კანონის მე-11 მუხლისა და "ბაზრის ანალიზისა და კონცენტრაციის შესახებ შეტყობინების წარდგენისა და განხილვის წესის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2021 წლის 28 მაისის №68/04 ბრძანების შესაბამისად, ექვემდებარებოდა ეროვნულ ბანკთან წინასწარ წერილობით შეტყობინებას.


  საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ კანონმდებლობის შესაბამისად განხილულ იქნა 100,000 ლარამდე სასესხო პროდუქტების ბაზარი და 100,000 ლარზე მეტი მოცულობის სასესხო პროდუქტების ბაზარი. შედეგად, ეროვნული ბანკის გადაწყვეტილებით, აღნიშნული კონცენტრაცია მიჩნეულ იქნა კონკურენტულ გარემოსთან თავსებადად და 2021 წლის 29 ივნისს მიღებულ იქნა შესაბამისი გადაწყვეტილება.