საზედამხედველო სტრატეგია

  ეროვნული ბანკი შეიმუშავებს და აქვეყნებს სამ-წლიან საზედამხედველო სტრატეგიის დოკუმენტს, რომლის მიზანია ეროვნული ბანკის საზედამხედველო მანდატის შესრულების მიზნით, მისიის, ხედვისა და ფასეულობების გათვალისწინებით, სტრატეგიული პრიორიტეტების დასახვა და მისი შესრულებისათვის საჭირო საქმიანობის დაგეგმვა.

  დოკუმენტი ხელს უწყობს ეროვნული ბანკის საქმიანობის ეფექტიან დაგეგმვას, თანამშრომლებისათვის სამომავლო ხედვის ცხადად ჩამოყალიბებას, სამომავლო ღონისძიებებზე სექტორისთვის პროგნოზირებადობის ზრდას, ინვესტორებისათვის, საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებისათვის და სარეიტინგო კომპანიებისთვის, მოსახლეობისა და სხვა დაინტერესებული მხარეებისთვის საზედამხედველო პრიორიტეტებსა და გეგმებზე ინფორმაციის ხელმისაწვდომობას.

  საზედამხედველო სტრატეგიის დოკუმენტი განახლდება ყოველწლიურად, რომელსაც ეროვნული ბანკი აქვეყნებს წლის პირველ ნახევარში.

  საზედამხედველო სტრატეგიის პირველი დოკუმენტი ეროვნულმა ბანკმა 2020 წელს გამოაქვეყნა და ის 2020-2022 წლების სტრატეგიულ პრიორიტეტებსა და მათი შესრულების მიზნით დაგეგმილ საქმიანობებს მოიცავდა.
  2023-2025 წლების საზედამხედველო პრიორიტეტები

  დოკუმენტის დასახელება
  თარიღი
  საზედამხედველო სტრატეგია 2023 - 2025

  14-08-2023