მარეგულირებელი ჩარჩო

    ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების პრევენციის და აღკვეთის მიზნით ეროვნული ბანკის ზედამხედველობას დაქვემდებარებული ანგარიშვალდებული პირები ვალდებულები არიან დანერგონ შიდა კონტროლის პოლიტიკა, სისტემები და მექანიზმები საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.