საჯარო ინფორმაცია

  ეროვნული ბანკი მოწოდებულია უზრუნველყოს თავისი საქმიანობის გამჭვირვალობა კანონმდებლობის შესაბამისად საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის გზით. საჯარო ინფორმაცია ღიაა და ყველას აქვს უფლება, გაეცნოს ადმინისტრაციულ ორგანოში არსებულ საჯარო ინფორმაციას, აგრეთვე მიიღოს მისი ასლები, თუ ისინი არ შეიცავენ სახელმწიფო, პროფესიულ ან კომერციულ საიდუმლოებას ან პერსონალურ მონაცემებს. 

  საჯარო ინფორმაციის მისაღებად პირი წარადგენს წერილობით განცხადებას მატერიალური ან ელექტრონული ფორმით. საჯარო ინფორმაცია გაიცემა დაუყოვნებლივ ან კანონით დადგენილ შემთხვევებში არაუგვიანეს 10 დღისა.

   

  საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებული სამართლებრივი აქტები:

   

  ეროვნულ ბანკში საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის  უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი პირი:

  მარიამ ბერძნიშვილი
  იურიდიული დეპარტამენტის სამართალშემოქმედებისა და ევროკავშირის სამართალთან დაახლოების განყოფილების სპეციალისტი
   
  ტელეფონი: 2 406 406; 2 406 408

  ელ.ფოსტა: public.info@nbg.gov.ge  

  საქართველოს ეროვნული ბანკი
  0114 თბილისი, საქართველო
  ზვიად გამსახურდიას სანაპირო #1

  წლების გადამრთველი
  დოკუმენტების ჩამონათვალი
  2016
  2015

  საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვა

  *
  *
  *