ძირითადი მაკროეკონომიკური მაჩვენებლები და საერთაშორისო რეიტინგები
  დასახელება
  წელი
  წლების გადამრთველი
  დასახელება
  2015
  2016
  2017
  2018
  2019
  2020
  2021
  წყარო:
  მოსახლეობა წლის ბოლოს (ათასი კაცი)
  3,729
  3,726
  3,730
  3,723
  3,717
  3,729
  3,689
  საქსტატი
  უმუშევრობის დონე
  21.9%
  21.7%
  21.6%
  19.2%
  17.6%
  18.5%
  20.6%
  საქსტატი
  წლიური ინფლაცია (დეკემბერი/დეკემბერთან)
  4.9%
  1.8%
  6.7%
  1.5%
  7.0%
  2.4%
  13.9%
  საქსტატი
  მშპ, მლრდ ლარი
  34.5
  36.6
  41.3
  45.4
  49.7
  49.8
  60.7
  საქსტატი
  მშპ, მლრდ აშშ დოლარი
  15.2
  15.4
  16.5
  17.9
  17.6
  16.0
  18.9
  საქსტატი
  მშპ რეალური ზრდა
  3.4%
  3.4%
  5.2%
  6.1%
  5.4%
  -6.3%
  10.6%
  საქსტატი
  მშპ ერთ სულზე, აშშ დოლარი
  4,085
  4,143
  4,420
  4,804
  4,741
  4,301
  5,084
  საქსტატი
  მშპ ერთ სულზე, მსყიდველობითი უნარის პარიტეტით, PPP (მიმდინარე საერთაშორისო $)
  12,100
  12,855
  13,596
  14,584
  15,611
  14,772
  16,997
  საერთაშორისო სავალუტო ფონდი
  დანაზოგის დონე (ეროვნული დანაზოგი/მთლიან ეროვნულ განკარგვად შემოსავალთან)
  14.5%
  16.3%
  16.7%
  20.5%
  20.6%
  11.4%
  9.8%
  სებ-ის გაანგარიშება
  მიმდინარე ანგარიში/მშპ
  -11.6%
  -12.2%
  -7.9%
  -6.7%
  -5.9%
  -12.4%
  -10.3%
  სებ-ის გაანგარიშება
  საგარეო სავაჭრო გახსნილობა (საქონლისა და მომსახურების ექსპორტი+საქონლისა და მომსახურების იმპორტი)/მშპ
  97.0%
  95.0%
  102.6%
  109.8%
  117.4%
  93.0%
  102.0%
  სებ-ის გაანგარიშება
  პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები/მშპ
  11.4%
  10.7%
  12.1%
  7.5%
  7.7%
  3.7%
  6.6%
  სებ-ის გაანგარიშება
  საერთაშორისო რეზერვები, მლრდ აშშ დოლარი
  2.5
  2.8
  3.0
  3.3
  3.5
  3.9
  4.3
  სებ
  საერთაშორისო რეზერვები საქონლისა და მომსახურების იმპორტის თვეებით
  3.5
  4.0
  3.9
  3.7
  3.8
  5.2
  4.6
  სებ-ის გაანგარიშება
  მთლიანი საგარეო ვალი/მშპ
  100.6%
  103.2%
  105.2%
  99.9%
  106.9%
  130.3%
  117.0%
  სებ-ის გაანგარიშება
  მთავრობის საგარეო ვალი/მშპ
  28.8%
  30.3%
  32.1%
  30.1%
  32.5%
  46.4%
  42.2%
  სებ-ის გაანგარიშება
  რეალური ეფექტური გაცვლითი კურსი (საშუალო წლიური ცვლილება)
  -4.6%
  3.4%
  -2.2%
  1.0%
  -5.4%
  -2.9%
  1.7%
  სებ
  ფისკალური დეფიციტი/მშპ
  -2.3%
  -2.6%
  -2.9%
  -2.1%
  -2.0%
  -9.2%
  -6.0%
  სებ-ის გაანგარიშება
  კომერციული ბანკების მიერ გაცემული სესხები, მლრდ ლარი
  16.0
  18.9
  22.3
  26.6
  31.9
  38.2
  43.1
  სებ
  კომერციული ბანკების მიერ გაცემული სესხების ზრდა
  23.5%
  18.1%
  17.8%
  19.4%
  20.0%
  19.7%
  12.7%
  სებ
  კომერციული ბანკების სესხების ზრდა, გაცვლითი კურსის ცვლილების გავლენის გამორიცხვით
  6.1%
  10.8%
  18.6%
  17.8%
  16.2%
  9.0%
  18.2%
  სებ
  დეპოზიტები კომერციულ ბანკებში, მლრდ ლარი
  14.4
  17.0
  19.9
  23.1
  26.3
  34.6
  37.2
  სებ
  დეპოზიტები კომერციულ ბანკებში, ზრდა
  23.5%
  18.2%
  16.8%
  16.1%
  13.9%
  31.9%
  7.5%
  სებ
  დეპოზიტების ზრდა კომერციულ ბანკებში, გაცვლითი კურსის ცვლილების გავლენის გამორიცხვით
  5.9%
  10.8%
  17.0%
  14.4%
  9.3%
  20.8%
  12.2%
  სებ
  კომერციული ბანკების აქტივები/მშპ
  72.8%
  82.5%
  83.7%
  87.5%
  94.9%
  114.2%
  99.7%
  სებ-ის გაანგარიშება
  დეპოზიტების დოლარიზაცია (საბანკო სექტორი)
  69.1%
  71.2%
  65.3%
  63.1%
  64.0%
  61.4%
  60.0%
  სებ
  სესხების დოლარიზაცია (საბანკო სექტორი)
  64.6%
  65.4%
  57.1%
  57.1%
  55.4%
  55.7%
  50.8%
  სებ
  მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი
  8.0%
  6.5%
  7.3%
  7.0%
  9.0%
  8.0%
  10.5%
  სებ
  საპროცენტო განაკვეთი ლარით გაცემულ სესხებზე
  19.4%
  18.2%
  16.8%
  15.7%
  15.4%
  14.4%
  15.7%
  სებ
  საპროცენტო განაკვეთი უცხოური ვალუტით გაცემულ სესხებზე
  10.3%
  8.7%
  7.9%
  7.6%
  6.3%
  6.9%
  6.3%
  სებ
  FITCH
  BB-
  BB-
  BB-
  BB-
  BB
  BB
  BB
  ფიჩ რეიტინგს
  ადამიანის განვითარების ინდექსი (რეიტინგი/ქვეყანა)
  0.771 (70/188)
  0.776 (71/189)
  0.780 (70/189)
  0.786 (70/189)
  0.812 (61/189)
  0.802 (64/191)
  0.802 (63-65/191)
  გაეროს განვითარების პროგრამა
  გლობალური კონკურენტუნარიანობის ინდექსი, რეიტინგი (ადგილი/ქვეყანა)
  4.22 (66/140)
  4.32 (59/138)
  4.28 (67/135)
  60.9 (66/140)
  60.6 (74/141)
  მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმი
  ბიზნესის კეთება (რეიტინგი/ქვეყანა)
  24/189
  16/190
  9/190
  9/190
  6/190
  7/190
  მსოფლიო ბანკი