ძირითადი მაკროეკონომიკური მაჩვენებლები და საერთაშორისო რეიტინგები
  დასახელება
  წელი
  წლების გადამრთველი
  დასახელება
  2014
  2015
  2016
  2017
  2018
  2019
  2020
  წყარო:
  მოსახლეობა წლის ბოლოს (ათასი კაცი)
  3,722
  3,729
  3,726
  3,730
  3,723
  3,717
  3,729
  საქსტატი
  უმუშევრობის დონე
  23.00%
  21.90%
  21.70%
  21.60%
  19.20%
  17.60%
  18.50%
  საქსტატი
  წლიური ინფლაცია (დეკემბერი/დეკემბერთან)
  2.00%
  4.90%
  1.80%
  6.70%
  1.50%
  7.00%
  2.40%
  საქსტატი
  მშპ, მლრდ ლარი
  31.1
  33.9
  35.8
  40.8
  44.6
  49.3
  49.4
  საქსტატი
  მშპ, მლრდ აშშ დოლარი
  17.6
  14.9
  15.1
  16.2
  17.6
  17.5
  15.9
  საქსტატი
  მშპ რეალური ზრდა
  4.40%
  3.00%
  2.90%
  4.80%
  4.80%
  5.00%
  -6.20%
  საქსტატი
  მშპ ერთ სულზე, აშშ დოლარი
  4,739
  4,013
  4,062
  4,359
  4,722
  4,696
  4,275
  საქსტატი
  მშპ ერთ სულზე, მსყიდველობითი უნარის პარიტეტით, PPP (მიმდინარე საერთაშორისო $)
  11,583
  12,100
  12,855
  13,596
  14,584
  15,634
  15,142
  საერთაშორისო სავალუტო ფონდი
  დანაზოგის დონე (ეროვნული დანაზოგი/მთლიან ეროვნულ განკარგვად შემოსავალთან)
  14.30%
  13.80%
  17.20%
  18.70%
  20.60%
  19.10%
  13.40%
  სებ-ის გაანგარიშება
  მიმდინარე ანგარიში/მშპ
  -10.10%
  -11.80%
  -12.50%
  -8.00%
  -6.80%
  -5.50%
  -12.40%
  სებ-ის გაანგარიშება
  საგარეო სავაჭრო გახსნილობა (საქონლისა და მომსახურების ექსპორტი+საქონლისა და მომსახურების იმპორტი)/მშპ
  96.80%
  98.80%
  96.80%
  104.00%
  111.80%
  118.20%
  93.70%
  სებ-ის გაანგარიშება
  პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები/მშპ
  10.40%
  11.60%
  10.90%
  12.20%
  7.40%
  7.50%
  3.90%
  სებ-ის გაანგარიშება
  საერთაშორისო რეზერვები, მლრდ აშშ დოლარი
  2.7
  2.5
  2.8
  3
  3.3
  3.5
  3.9
  სებ
  საერთაშორისო რეზერვები საქონლისა და მომსახურების იმპორტის თვეებით
  3.2
  3.5
  4
  3.9
  3.7
  3.8
  5.2
  სებ-ის გაანგარიშება
  მთლიანი საგარეო ვალი/მშპ
  79.30%
  102.40%
  105.30%
  106.60%
  101.30%
  106.60%
  127.70%
  სებ-ის გაანგარიშება
  მთავრობის საგარეო ვალი/მშპ
  24.10%
  29.40%
  30.90%
  32.60%
  30.60%
  32.80%
  46.80%
  სებ-ის გაანგარიშება
  რეალური ეფექტური გაცვლითი კურსი (საშუალო წლიური ცვლილება)
  1.90%
  -4.60%
  3.40%
  -2.20%
  1.00%
  -5.40%
  -2.90%
  სებ
  ფისკალური დეფიციტი/მშპ
  -2.60%
  -2.30%
  -2.70%
  -3.00%
  -2.10%
  -2.10%
  -9.30%
  სებ-ის გაანგარიშება
  კომერციული ბანკების მიერ გაცემული სესხები, მლრდ ლარი
  13
  16
  18.9
  22.3
  26.6
  31.9
  38.2
  სებ
  კომერციული ბანკების მიერ გაცემული სესხების ზრდა
  23.80%
  23.50%
  18.10%
  17.80%
  19.30%
  20.00%
  19.70%
  სებ
  კომერციული ბანკების სესხების ზრდა, გაცვლითი კურსის ცვლილების გავლენის გამორიცხვით
  18.30%
  6.10%
  10.80%
  18.60%
  17.80%
  16.20%
  9.10%
  სებ
  დეპოზიტები კომერციულ ბანკებში, მლრდ ლარი
  11.6
  14.3
  17
  19.8
  23
  26.2
  34.6
  სებ
  დეპოზიტები კომერციულ ბანკებში, ზრდა
  20.20%
  23.50%
  18.20%
  16.80%
  16.10%
  13.90%
  31.90%
  სებ
  დეპოზიტების ზრდა კომერციულ ბანკებში, გაცვლითი კურსის ცვლილების გავლენის გამორიცხვით
  15.70%
  5.90%
  10.80%
  17.00%
  14.40%
  9.30%
  20.80%
  სებ
  კომერციული ბანკების აქტივები/მშპ
  66.20%
  74.20%
  84.10%
  84.90%
  89.00%
  95.80%
  115.10%
  სებ-ის გაანგარიშება
  დეპოზიტების დოლარიზაცია (საბანკო სექტორი)
  60.20%
  69.50%
  71.40%
  65.60%
  63.10%
  64.10%
  61.40%
  სებ
  სესხების დოლარიზაცია (საბანკო სექტორი)
  60.80%
  64.60%
  65.40%
  57.10%
  57.10%
  55.40%
  55.70%
  სებ
  მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი
  4.00%
  8.00%
  6.50%
  7.25%
  7.00%
  9.00%
  8.00%
  სებ
  საპროცენტო განაკვეთი ლარით გაცემულ სესხებზე
  17.50%
  19.40%
  18.20%
  16.80%
  15.70%
  15.40%
  14.40%
  სებ
  საპროცენტო განაკვეთი უცხოური ვალუტით გაცემულ სესხებზე
  10.50%
  10.30%
  8.70%
  7.90%
  7.60%
  6.30%
  6.90%
  სებ
  FITCH
  BB-
  BB-
  BB-
  BB-
  BB-
  BB
  BB
  ფიჩ რეიტინგს
  ადამიანის განვითარების ინდექსი (რეიტინგი/ქვეყანა)
  0.765 (76/188)
  0.771 (70/188)
  0.776 (71/189)
  0.780 (70/189)
  0.786 (70/189)
  0.812 (61/189
  გაეროს განვითარების პროგრამა
  გლობალური კონკურენტუნარიანობის ინდექსი, რეიტინგი (ადგილი/ქვეყანა)
  4.22 (69/144)
  4.22 (66/140)
  4.32 (59/138)
  4.28 (67/135)
  60.9 (66/140)
  60.6 (74/141)
  მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმი
  ბიზნესის კეთება (რეიტინგი/ქვეყანა)
  15/189
  24/189
  16/190
  9/190
  9/190
  6/190
  7/190
  მსოფლიო ბანკი