კონსოლიდირებული ფინანსური მაჩვენებლები

    საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის ბრძანების საფუძველზე, საქართველოში რეგისტრირებული მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების, სესხის გამცემი სუბიექტების, ვალუტის გამცვლელი პუნქტებისა და საკრედიტო კავშირების მიერ წარმოდგენილი ფინანსური ინფორმაციის კონსოლიდირებული მაჩვენებლები.