გამოქვეყნებული ოფიციალური დოკუმენტები და კორესპონდენცია
  სუბიექტის ტიპი
  ზედამხედველობა
  დოკუმენტის ტიპი
  ანგარიშის თარიღი
  გამოქვეყნების თარიღი
  30 ნოემბერი, 2021
  შპს "ლუკა-2017“-ის ვალუტის გადამცვლელი პუნქტისათვის ფილიალის საქმიანობის ნებართვის შეწყვეტის თაობაზე
  445521007
  ვალუტის გამცვლელი პუნქტი
  არასაბანკო ზედამხედველობა
  2021 წელი
  ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი
  30 ნოემბერი, 2021
  შპს „ლუკა-2017“-ის ვალუტის გადამცვლელი პუნქტის რეგისტრაციის გაუქმების შესახებ
  445521007
  ვალუტის გამცვლელი პუნქტი
  არასაბანკო ზედამხედველობა
  2021 წელი
  ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი
  30 ნოემბერი, 2021
  ინდივიდუალური მეწარმის „მანუჩარ ზოიძის“ ვალუტის გადამცვლელი პუნქტის რეგისტრაციის გაუქმების შესახებ
  61002011164
  ვალუტის გამცვლელი პუნქტი
  არასაბანკო ზედამხედველობა
  2021 წელი
  ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი
  19 ნოემბერი, 2021
  ინდივიდუალური მეწარმის ,"კახი შაინიძის“ ვალუტის გადამცვლელი პუნქტის რეგისტრაციის გაუქმების შესახებ
  61006007038
  ვალუტის გამცვლელი პუნქტი
  არასაბანკო ზედამხედველობა
  2021 წელი
  ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი
  19 ნოემბერი, 2021
  შპს „ბრავო-2009“-ის სესხის გამცემი სუბიექტის რეგისტრაციის გაუქმების შესახებ
  205263935
  სესხის გამცემი სუბიექტი
  არასაბანკო ზედამხედველობა
  2021 წელი
  ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი
  19 ნოემბერი, 2021
  ინდივიდუალური მეწარმის "ჯაბა დავითაძის“ ვალუტის გადამცვლელი პუნქტის რეგისტრაციის გაუქმების შესახებ
  61002018137
  ვალუტის გამცვლელი პუნქტი
  არასაბანკო ზედამხედველობა
  2021 წელი
  ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი
  19 ნოემბერი, 2021
  ინდივიდუალური მეწარმის „ზვიად გოგაძის“ ვალუტის გადამცვლელი პუნქტის რეგისტრაციის გაუქმების შესახებ
  61005005743
  ვალუტის გამცვლელი პუნქტი
  არასაბანკო ზედამხედველობა
  2021 წელი
  ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი
  19 ნოემბერი, 2021
  ინდივიდუალური მეწარმის „თორნიკე სეფერიძის“ ვალუტის გადამცვლელი პუნქტისათვის ფილიალის საქმიანობის ნებართვის შეწყვეტის თაობაზე
  61006070558
  ვალუტის გამცვლელი პუნქტი
  არასაბანკო ზედამხედველობა
  2021 წელი
  ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი
  15 ნოემბერი, 2021
  ინდივიდუალური მეწარმის „მამუკა ცინარიძის“ ვალუტის გადამცვლელი პუნქტის რეგისტრაციის გაუქმების შესახებ
  61006013605
  ვალუტის გამცვლელი პუნქტი
  არასაბანკო ზედამხედველობა
  2021 წელი
  ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი
  29 ოქტომბერი, 2021
  2021 წლის 2 ივლისის №175 საჩივრის საფუძველზე საქმის მოკვლევის დაწყებაზე უარის თქმის შესახებ გადაწყვეტილება, ბრძანება N152/04 (2021 წელი 29 ოქტომბერი)
  248429598
  საგადახდო მომსახურების პროვაიდერი
  საგადახდო სისტემები
  2021 წელი
  ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი