სარეზოლუციო ინსტრუმენტები

  ეროვნული ბანკი უფლებამოსილია გამოიყენოს შემდეგი სარეზოლუციო ინსტრუმენტები:

   

  • სარეზოლუციო ბანკის შერწყმა სხვა კომერციულ ბანკთან, ბაზარზე შესაბამისი კომერციული ინტერესის არსებობის შემთხვევაში და ტრანზაქციის შედეგად ფინანსური სტაბილურობის შენარჩუნების გათვალისწინებით. 

   

  • კომერციული ბანკის აქციების, აქტივების ან/და ვალდებულებების გასხვისება, რაც გულისხმობს რეზოლუციის რეჟიმში მყოფი კომერციული ბანკის აქციების, აქტივების ან/და ვალდებულებების (გარდა დროებითი ბანკისა) შემძენზე სრულად ან ნაწილობრივ გასხვისებას. 

   

  • კომერციული ბანკის აქციების, აქტივების ან/და ვალდებულებების დროებითი ბანკისთვის გადაცემა, რაც ნიშნავს რეზოლუციის რეჟიმში მყოფი კომერციული ბანკის კრიტიკული ფუნქციების შენარჩუნების მიზნით, ბანკის აქციების, აქტივების ან/და ვალდებულებების დროებითი ბანკისთვის სრულად ან ნაწილობრივ გადაცემას. ამისათვის საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო აფუძნებს დროებით ბანკს, განსაზღვრული დროის განმავლობაში საბაზრო პირობებით გასხვისების განზრახვით. 

   

  • კომერციული ბანკის რეკაპიტალიზაცია ახალი აქციების გამოშვებით, რომელიც ეროვნულ ბანკს ანიჭებს უფლებამოსილებას რეზოლუციის რეჟიმში მყოფი კომერციული ბანკის საზედამხედველო კაპიტალის გასაზრდელად და მისი ჯანსაღი ფუნქციონირების უზრუნველსაყოფად მიიღოს გადაწყვეტილება ამ ბანკის მიერ ახალი აქციების გამოშვებისა და მათი რეალიზაციის შესახებ. 

   

  • კომერციული ბანკის რეკაპიტალიზაცია მისი ვალდებულებების ჩამოწერით ან კონვერტაციით (bail-in), რომელიც წარმოადგენს ეროვნული ბანკის უფლებამოსილებას გონივრული ფინანსური რესტრუქტურიზაციის გზით, რეზოლუციის რეჟიმში მყოფი კომერციული ბანკის ვალდებულებების ჩამოწერით ან კონვერტაციით მოახდინოს ბანკის საზედამხედველო კაპიტალის შევსება.

   

  სარეზოლუციო ინსტრუმენტის თაობაზე გადაწყვეტილებას იღებს ეროვნული ბანკის რეზოლუციის კომიტეტი, რომელიც გადაწყვეტილებაში განსაზღვრავს სარეზოლუციო ინსტრუმენტის გამოყენების საფუძვლებსა და პირობებს.