ფინანსური ბაზარი

    საქართველოს ფინანსური ბაზარი შედგება ფულადი ბაზრის, სავალუტო ბაზრის, ფასიანი ქაღალდების ბაზრისგან და წარმოადგენს ფინანსური სისტემის ძირითად ელემენტებს. ფინანსურ ბაზარზე ეროვნული ბანკის მონეტარული პოლიტიკის ინსტრუმენტების მეშვეობით ხდება მონეტარული პოლიტიკის მიზნების მიღწევა.