მოსალოდნელ საკრედიტო დანაკარგებთან დაკავშირებული სახელმძღვანელო

    საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ მოსალოდნელ საკრედიტო დანაკარგებთან დაკავშირებული სახელმძღვანელოს მიზანია უზრუნველყოს კორონავირუსის (COVID-19) პანდემიით გამოწვეული მოსალოდნელი ზეგავლენის ასახვა ბანკების აქტივების ხარისხსა და შესაძლო დანაკარგების რეზერვების შექმნაზე, ასევე, კომერციულ ბანკებს შორის თანმიმდევრული და ერთგვაროვანი  მიდგომების ჩამოყალიბება.