მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტის სხდომების კალენდარი

    მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტი იკრიბება კვარტალში ორჯერ წინასწარ დადგენილი კალენდრის შესაბამისად. განსაკუთრებულ შემთხვევებში შეიძლება მოწვეულ იქნას რიგგარეშე სხდომა.

     

    მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტის ყოველი სხდომის ჩატარების შემდეგ საქართველოს ეროვნული ბანკის ვებგვერდზე ქვეყნდება კომიტეტის გადაწყვეტილები, რომელშიც განმარტებულია გადაწყვეტილების მიზეზები და განმსაზღვრელი ფაქტორები.