ფასს - ზე გადასვლის გზამკვლევი

    ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტებზე (ფასს) გადასვლის გზამკვლევის მიზანია, დაინტერესებულ მხარეებს გააცნოს ეროვნული ბანკის მიერ  ფასს - ზე გადასვლის მიმართულებით შემუშავებული მიდგომები. დოკუმენტი თავს უყრის ყველა იმ ძირითად მიმართულებას, რაც კომერციულმა ბანკებმა უნდა დაიცვან ფასს - ზე გადასვლის მიზნებისათვის. აღსანიშნავია, რომ დოკუმენტი საორიენტაციო ხასიათისაა. ეროვნული ბანკი 2021 წლის მანძილზე განაგრძობს პროექტზე მუშაობას და იტოვებს უფლებას დააკორექტიროს გზამკვლევში მოცემული საკითხები.