საკრედიტო კავშირების კონსოლიდირებული მონაცემები

  საქართველოში რეგისტრირებული საკრედიტო კავშირების მიერ, საქართველოს ეროვნული ბანკის წერილობითი მითითებით განსაზღვურლი ფორმით, წარმოდგენილი ფინანსური ინფორმაციის კონსოლიდირებული მაჩვენებლები. 

   

   
  I
  II
  III
  IV
  2019
       
  2018
  2017
  2016
  2015