ფორმები და ინსტრუქცია

    საგადახდო მომსახურების პროვაიდერი ვალდებულია დადგენილი წესით და დადგენილ ვადებში წარმოადგინოს შესაბამისი ანგარიშგების ფორმები