წლიური ფინანსური ანგარიშგება

    ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების (ფასს) შესაბამისად მომზადებული წლიური აუდიტებული ფინანსური ანგარიშგებები.

    ანგარიშგების ტიპი