პილარ 3-ის წლიური ანგარიშგება

    საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2017 წლის 22 ივნისის N92/04 ბრძანებით დამტკიცებული "კომერციული ბანკების მიერ პილარ 3-ის ფარგლებში ინფორმაციის გამჟღავნების წესით" დადგენილი კომერციული ბანკების პილარ 3-ის წლიური ანგარიშგებები.