შემოსავლიანობის მრუდი (ძველი)


     

    * ლარის შემოსავლიანობის მრუდი არის თეორიული მრუდი, რომელიც აგებულია ნელსონ-სიგელის მოდელით, პირველადი აუქციონის ფაქტობრივ მონაცემების საფუძველზე (მრუდის მეთოდოლოგია).