სამუშაო შეხვედრა აუდიტის კომიტეტის თემაზე

  აუდიტის კომიტეტის იურიდიული ასპექტები, დამოუკიდებლობა და შეფასებები 
  ირინა გორდელაძე, მსოფლიო ბანკი


  სარასი, აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტები, და მათი გავლენა სამეთვალყურეო საბჭოების და აუდიტის კომიტეტების საქმიანობაზე
  ანზორ მჟავანაძე, ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური


  აუდიტის კომიტეტი: ორგანიზაციის ღირებულების ზრდის საშუალება
  ჯარეთ დეკერი, ფინანსური ანგარიშგების რეფორმის ცენტრის უფროსი


  ინვესტორთა დაცვა აუდიტის ზედამხედველობის საშუალებით 
  ჯარეთ დეკერი, ფინანსური ანგარიშგების რეფორმის ცენტრის უფროსი