ჰეარქათები

   

   

  საქართველოს ეროვნული ბანკის გადაწყვეტილებით რეფინანსირების სესხების და მასზე დარიცხული პროცენტის, და/ან ერთდღიანი სესხის და/ან დღის შიდა სესხის თანაფარდობა სესხის უზრუნველყოფაში მყოფ აქტივებთან:

   

   

  საქართველოს ეროვნული ბანკის ფინანსური გირავნობის პირობებისა და პარამეტრების განსაზღვრის შესახებ 

   

     

   

  საქართველოს ეროვნული ბანკისათვის მისაღები სესხის უზრუნველყოფის სახეობა სასესხო ფასიანი ქაღალდის
  ემიტენტის გრძელვადიანი საკრედიტო რეიტინგი
  რეფინანსირების სესხების და მასზე დარიცხული პროცენტის, ღია ბაზრის ერთთვიანი ინსტრუმენტის. და მასზე დარიცხული პროცენტის და/ან ერთდღიანი სესხის და/ან დღის შიდა სესხის თანაფარდობა სესხის უზრუნველყოფაში მყოფი აქტივების ნომინალურ ღირებულებასთან აქტივების ნარჩენი ვადიანობის(წელი) მიხედვით
  S&P, Fitch და Scope Ratings შკალა Moody's
  შკალა
   2 წლამდე 2 წლიდან
  5 წლამდე
  5 წელი და
  მეტი
  საქართველოს ეროვნული ბანკის
  და საქართველოს მთავრობის მიერ გამოშვებული ლარით
  დენომინირებული სასესხო
  ფასიანი ქაღალდი
   -  - 95% 95% 95%
  საერთაშორისო საფინანსო
  ინსტიტუტების მიერ გამოშვებული ლარით დენომინირებული
  სასესხო ფასიანი ქაღალდი
  AAA,
  AA+, AA,
  AA-
  Aaa, Aa1,
  Aa2, Aa3
  95% 95% 95%
   A+, A,
  A-, BBB+,
  BBB
  A1, A2,
  A3, Baa1,
  Baa2
   90%  90%  90%
  "ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შესახებ" საქართველოს კანონის შესაბამისად რეზიდენტი და არარეზიდენტი იურიდიული პირების მიერ გამოშვებული
  ლარით დენომინირებული
  სასესხო ფასიანი ქაღალდები
  AAA <
  BBB-
  AAA <
  BBB-
   90% 85% 80%
   BB+ <
  BB-
  Ba1 <
  Ba3
  85% 80% 75%
  B + B1 80% 75% 70%
  კომერციული ბანკების სასესხო აქტივები  -  -  80%  80%  80%
  უცხოური ვალუტით განთავსებული დეპოზიტი საქართველოს ეროვნულ ბანკში  -  - 80% 80% 80%