მონეტარული პოლიტიკის ანგარიშის ჩანართები

  2024


  კვარტალი 1

  • ინფლაციის სამიზნე მაჩვენებლის შესრულება და 2023 წლის პროგნოზების შეფასება
  • ფულის შექმნა ეკონომიკაში: საქართველოს მაგალითი

   

  2023


  კვარტალი 4

  • საერთაშორისო ვიზიტორთა რაოდენობის მოკლევადიანი პროგნოზირება


  კვარტალი 3

  • მოგებისა და ხელფასების წვლილი ინფლაციაში

  კვარტალი 2

  • რაზე მიუთითებს ხელფასების ზრდა: ფასებთან დაწევას თუ სპირალის რისკს?
  • რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტის დონე და პრე-პანდემიური ტრენდი
  • რეალური საპროცენტო განაკვეთი

   

  კვარტალი 1

  • ხელფასი-ფასის სპირალი და ინფლაცია
  • ინფლაციის სამიზნე მაჩვენებლის შესრულება და 2022 წლის პროგნოზების შეფასება

  2022

   

  კვარტალი 4

  • რუსეთიდან და ბელარუსიიდან მიგრაციის გავლენის შეფასება ტურიზმიდან მიღებულ შემოსავლებზე

  კვარტალი 3

  • ტურიზმის მნიშვნელოვნება საქართველოს ეკონომიკისთვის

  კვარტალი 2

  • ლიკვიდობაზე მოქმედი ფაქტორები

  კვარტალი 1

  • ინფლაციის მიზნობრივი მაჩვენებლის შესრულება და 2021 წლის პროგნოზის შეფასება

   

  2021

   

  კვარტალი 4

  • ეგზოგენური ფაქტორები პანდემიის დროს
  • მაკროეკონომიკური პროგნოზების კვლევა

   

  კვარტალი 3

  • კორელაცია ფულის მასის ზრდასა და ინფლაციას შორის 

   

  კვარტალი 2

  • ტურიზმის მნიშვნელობა საქართველოს ეკონომიკისთვის
  • ინფლაციაზე მოქმედი დროებითი შოკები და მონეტარული პოლიტიკის ოპტიმალური რეაგირება

   

  კვარტალი 1

  • ინფლაციის მიზნობრივი მაჩვენებლის შესრულება და 2020 წლის პროგნოზის შეფასება

   

  2020

   

  კვარტალი 4

  • გლობალური ეკონომიკური პერსპექტივები პანდემიის პირობებში

   

  კვარტალი 3

  • COVID-19-ის გავლენა საქართველოს ეკონომიკაზე და პროგნოზის დაშვებები
  • სავალუტო ბაზრის რეფორმის შემდეგი ნაბიჯები

   

  კვარტალი 2

  • საქართველოს ეროვნული ბანკის საგანგებო ღონისძიებები COVID-19- თან დაკავშირებით
  • COVID-19-ის გავლენა საქართველოს ეკონომიკაზე
  • ბლუმბერგის BMatch პლატფორმა და ეროვნული ბანკის სავალუტო ინტერვენციები

   

  კვარტალი 1

  • ინფლაციასა და გაცვლით კურსს შორის კავშირი (2018 და 2019 წლის მაგალითები)
  • ინფლაციის სამიზნე მაჩვენებლის შესრულება და 2019 წლის პროგნოზების შესრულება

   

  2019

   

  კვარტალი 4

  • საქართველოს სუვერენული საკრედიტო რეიტინგი
  • საქართველოში ინფლაციის მერყეობის შეფასება სხვადასხვა პერიოდებისათვის

   

  კვარტალი 3

  • რუსეთის სანქციის გავლენა საქართველოს ეკონომიკაზე

   

  კვარტალი 2

  • ინფლაციაზე მოქმედი ეგზოგენური ფაქტორები
  • დაფინანსების ალტერნატიული წყაროები

   

  კვარტალი 1

  • ინფლაციის სამიზნე მაჩვენებლის შესრულება და 2018 წლის პროგნოზების შედარება
  • სავალუტო ოფციონები
  • BI - ვიზუალიზაცია და ანალიზის თანამედროვე პლატფორმა

   

  2018

   

  კვარტალი 4

  • სამომხმარებლო კალათის სხვადასხვა ჯგუფებში ფასების ცვლილება 2009-2018 წლებში
  • უცხოური ვალუტის ჭარბვალიანობის პრობლემა უნგრეთში

   

  კვარტალი 3

  • საქართველოს ეროვნული ბანკის ინფლაციის პროგნოზის სიზუსტე
  • სარეზერვო მოთხოვნები

   

  კვარტალი 2

  • საერთაშორისო ბაზრებზე ნავთობის ფასების გავლენა ბენზინის ფასებზე საქართველოში
  • ღია ბაზრის ოპერაციები

   

  კვარტალი 1

  • ინფლაციის სამიზნე მაჩვენებლის შესრულება და 2017 წლის პროგნოზის შედარება
  • გაცვლითი კურსის პოლიტიკის რეფორმა საქართველოში

   

  2017

   

  კვარტალი 4

  • ინფლაციის მიზნობრივი მაჩვენებლის განსაზღვრა
  • სპრედი სესხებისა და დეპოზიტების საპროცენტო განაკვეთებს შორის
  • ტურისტული შემოსავლები საქართველოსა და სხვა ქვეყნებში

   

  კვარტალი 3

  • საერთაშორისო სავალუტო ფონდის პროგრამა

   

  კვარტალი 2

  • პოტენციური ზრდის შეფასება ალტერნატიული მეთოდებით
  • რეზერვების ადეკვატურობის შეფასება

   

  კვარტალი 1

  • ინფლაციის სამიზნე მაჩვენებლის შესრულება და 2016 წლის პროგნოზების შეფასება
  • ერთთვიანი ღია ბაზრის ინსტრუმენტი
  • გალარების მხარდამჭერი ინსტრუმენტები

   

   

  2016

   

  კვარტალი 4

  • მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთის ტრაექტორია
  • საქართველოს სამთავრობო და საგარეო ვალის მდგრადობის ანალიზი

   

  კვარტალი 3

  • რეალური ექსპორტისა და იმპორტის ცვლილება
  • პოტენციური გამოშვების ზრდის დეკომპოზიცია საქართველოს ეკონომიკისათვის

   

  კვარტალი 2

  • საგარეო შოკის გავლენა მიმდინარე ანგარიშის ბალანსზე

   

  კვარტალი 1

  • ინფლაციის სამიზნე მაჩვენებლის შესრულება და 2015 წლის პროგნოზების შეფასება
  • საბაზო ინფლაცია
  • სებსტატი-ახალი სტატისტიკური ინფორმაციის სისტემა

   

  2015

   

  კვარტალი 4

  • ლარის შემოსავლიანობის მრუდი

   

  კვარტალი 3

  • ოპტიმალური ინფლაციის დონე საქართველოში
  • ფულად ბაზარზე საპროცენტო განაკვეთების დინამიკა

   

  კვარტალი 2

  • რეფინანსირების სესხები - ლიკვიდობის მართვის ინსტრუმენტი
  • საგარეო შემოსავლების შემცირების მიზეზები

   

  კვარტალი 1

  • ინფლაციის სამიზნე მაჩვენებლის შესრულება და პროგნოზის შედარება
  • გაცვლითი კურსის მერყეობის გამომწვევი ფაქტორები
  • საერთაშორისო სავალუტო რეზერვების ოპტიმალური დონის შეფასება

   

  2014

   

  კვარტალი 4

  • ტენდენციები უძრავი ქონების ბაზარზე

   

  კვარტალი 3

  • იმპორტის მიხედვით შეწონილი ნომინალური ეფექტური გაცვლითი კურსი
  • რეალური ეფექტური გაცვლითი კურსი და პროდუქტიულობა
  • საგადასახდელო ბალანსის წარმოების ახალი მეთოდოლოგია

   

  კვარტალი 2

  • ლარიზაცია
  • მთლიანი ფინანსური სექტორის აქტივების სტრუქტურის შეფასება

   

  კვარტალი 1

  • ინფლაციის სამიზნე მაჩვენებლის შესრულება და პროგნოზის შედარება
  • სამომხმარებლო კალათის ცვლილება

   

  2013

   

  კვარტალი 4

  • მონეტარული პოლიტიკის ძირითადი მიმართულებები
  • საწარმოო ფაქტორთა პროდუქტიულობის შეფასება საქართველოს ეკონომიკისათვის

   

  კვარტალი 2

  • საქართველოს ეროვნული ბანკის გირაოს ბაზა
  • ფიუჩერსული კონტრაქტები

   

  კვარტალი 1

  • პროგნოზირებისა და მონეტარული პოლიტიკის ანალიზის სისტემა (FPAS)
  • მონეტარული პოლიტიკის სტრატეგია

   

  2012

   

  კვარტალი 3

  • კომერციული ბანკების სადეპოზიტო სერტიფიკატები
  • საქართველოს კანონი საგადახდო სისტემისა და საგადახდო მომსახურების შესახებ
  • ათვისებული სიმძლავრეების შეფასება და პოტენციური გამოშვების განსაზღვრა საქართველოს ეკონომიკისათვის

   

  კვარტალი 2

  • სახელმწიფო ობლიგაციები
  • საკასო ცენტრი
  • ექსპორტის და იმპორტის ფასების ინდექსები

   

  კვარტალი 1

  • ფინანსური სტაბილურობის ინდიკატორები (FSI)
  • საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ახალი საკრედიტო პროგრამა (SBA და SCF)

   

  2011

   

  კვარტალი 4

  • მეთოდოლოგიური ცვლილებები სამომხმარებლო ფასების ინდექსის გაანგარიშებაში 
  • საკრედიტო რეიტინგები
  • საქართველოში სტატისტიკური საქმიანობის ხარისხის შეფასება

   

  კვარტალი  3

  • მინიმალური სარეზერვო მოთხოვნები
  • დანაზოგების დინამიკა საქართველოში

   

  კვარტალი  2

  • ახალი კეინზიანური მოდელი საქართველოს ეკონომიკისთვის
  • საერთაშორისო რეზერვების მართვის სისტემა (WSS) 
  • 10 წლიანი ევროობლიგაციების გამოშვება

   

  კვარტალი 1

  • ოფიციალური საერთაშორისო რეზერვები 
  • მსყიდველობითი უნარის პარიტეტი 
  • სავალუტო ფონდის პროგრამა 

   

  2010

   

  კვარტალი  4

  • სურსათის წილი სამომხმარებლო კალათაში და ინფლაცია 
  • დროის რეალურ რეჟიმში ანგარიშსწორების (RTGS) ახალი სისტემა
  • მაკროპრუდენციული პოლიტიკის გამკაცრება
  • 2011 წლის ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსი

   

  კვარტალი 3

  • რეპო ოპერაციები
  • მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი
  • სავალდებულო სარეზერვო მოთხოვნები - მონეტარული პოლიტიკის ინსტრუმენტი

   

  კვარტალი 2

  • მონაცემთა გავრცელების ინიციატივები და მათში საქართველოს მონაწილეობა 
  • საგადასახდელო ბალანსის მონეტარული წარმოდგენა 
  • საქონლით საგარეო ვაჭრობის სტატისტიკა და საქონლით საგარეო ვაჭრობა საგადასახდელო ბალანსში
  • საქართველოს სამთავრობო ვალის მდგრადობის ანალიზი

   

  კვარტალი  1

  • მონეტარული პოლიტიკის ახალი ინსტრუმენტები 
  • საბოლოო მოხმარების დინამიკა 2008-2009 წლებში 
  • ცვლილებები "ეროვნული ბანკის შესახებ" საქართველოს ორგანულ კანონში 

   

  2009

   

  კვარტალი 4

  • საბანკო პლასტიკური ბარათების გამოყენება
  • სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდები

  კვარტალი 3

  • კომერციული ბანკების მენეჯერთა გამოკითხვა
  • ნასესხობის სპეციალური უფლებები
  • ჩრდილოვანი ეკონომიკის დონის განსაზღვრა ნაღდ ფულზე მოთხოვნის მოდელით

   

  კვარტალი 2

  • სავალუტო სვოპი
  • საერთაშორისო კონფერენცია

   

  კვარტალი 1

  • მსოფლიოს ეკონომიკური პერსპექტივები
  • საერთაშორისო ტრანზაქციების ანგარიშგების სისტემა (ITRS)

   

  2008

   

  კვარტალი 4

  • მსოფლიო კრიზისი და მისი შედეგები
  • გაცვლითი კურსის რეჟიმები
  • გაცვლითი კურსის კორექტირება 2008 წლის ნოემბერში
  • საქართველოს საგადასახდელო ბალანსი. 2008-2009 წ.წ.
  • ინფლაციის თარგეთირება

   

  კვარტალი 3

  • საერთაშორისო ფასების გავლენა ადგილობრივ ბაზარზე
  • ლარის ეფექტური გაცვლითი კურსი
  • აშშ დოლარის ეფექტური გაცვლითი კურსი

   

  კვარტალი 2

  • ინფლაცია საქართველოსა და მეზობელ ქვეყნებში
  • იპოთეკური სესხების კრიზისი ამერიკის შეერთებულ შტატებში
  • ფულადი გზავნილების მასშტაბები საქართველოში

   

  კვარტალი 1

  • მონეტარული პოლიტიკის გადაწყვეტილებები
  • კომერციული ბანკების მენეჯერების გამოკითხვა
  • ცვლილებები ეროვნული ბანკის ორგანულ კანონში

   

  2007

   

  კვარტალი 4

  • საგადასახდელო ბალანსის გავლენა გაცვლის კურსზე და გაცვლის კურსის ცვლილების გადაცემა ინფლაციაზე
  • ძირითადი კომპონენტების მეთოდი

   

  კვარტალი 3

  • ნავთობის გავლენა მსოფლიო ფასებზე
  • წარმოადგენს თუ არა საოპერაციო დანაკარგები პრობლემას ეროვნული ბანკისთვის
  • საგადასახდელო ბალანსი

   

  კვარტალი 2

  • ფასების გაზომვა სავაჭრო ქსელების მიხედვით
  • მინიმალური სარეზერვო მოთხოვნები
  • ოპტიმალური მონეტარული და ფისკალური პოლიტიკა მაღალი ფინანსური ნაკადების შემოდინების დროს

   

  კვარტალი 1

  • საქართველოს მაკროეკონომიკური მოდელი

   

  2006

   

  კვარტალი 4

  • მონეტარული პოლიტიკა 2006 წლის IV კვარტალში
  • საქართველოს ეროვნული ბანკის მონეტარული ინსტრუმენტები
  • "ჰოლანდიური დაავადება"
  • ინვესტიციების შემოდინება საქართველოში
  • კომერციული ბანკების მენეჯერების გამოკითხვის შედეგები

   

  კვარტალი 3

  • დეპოზიტების დაზღვევის შესახებ
  • რუსეთის ემბარგოს გავლენა საქართველოს ეკონომიკის ძირითად მაჩვენებლებზე
  • კომერციული ბანკების მენეჯერების გამოკითხვის შედეგები

   

  კვარტალი 2

  • გაცვლის კურსის ზეგავლენა ინფლაციაზე საქართველოში
  • კომერციული ბანკების მენეჯერების გამოკითხვის შედეგები

   

  კვარტალი 1

  • შაქრის ფასის აწევის მიზეზები საქართველოში და მსოფლიო ბაზარზე
  • ინფლაციის გაზომვის შესახებ
  • ინფლაციის მაჩვენებელი და მისი აღქმა
  • სეზონური ფაქტორების გავლენა საპროცენტო განაკვეთებზე
  • ინფლაციის საპროგნოზო მოდელი