თვითშეფასება

    საგადახდო სისტემების მიმართ მოთოხვნები განისაზღვრება „საგადახდო სისტემების ოვერსაიტის“ წესით.