სს "აზერბაიჯანის საერთაშორისო ბანკი - საქართველოს" საბანკო საქმიანობის ლიცენზია გაუუქმდა

სს "აზერბაიჯანის საერთაშორისო ბანკი - საქართველოს" საბანკო საქმიანობის ლიცენზია გაუუქმდა

25 ივლისი, 2018
სს "აზერბაიჯანის საერთაშორისო ბანკი-საქართველოს" აქციონერთა კრებამ მიიღო გადაწყვეტილება საბანკო საქმიანობის ლიცენზიის გაუქმებისა და არასაბანკო საქმიანობის განმახორციელებელ ორგანიზაციად გარდაქმნის შესახებ. აღნიშნული გადაწყვეტილების და შესაბამისი მომართვის საფუძველზე მომზადებული საქართველოს ეროვნული ბანკის ვიცე-პრეზიდენტის განკარგულებით, სს "აზერბაიჯანის საერთაშორისო ბანკი-საქართველოს“ გაუუქმდა საბანკო საქმიანობის ლიცენზია და, შესაბამისად, ბანკი ლიკვიდაციის რეჟიმში გადავიდა. ლიკვიდაციის პროცესში  სს "აზერბაიჯანის საერთაშორისო ბანკი-საქართველო" არასაბანკო საქმიანობის საზოგადოებად გარდაიქმნება.

საქართველოს ეროვნული ბანკის შეფასებით, აღნიშნული პროცესების შემდგომ სრულად დაკმაყოფილდება ბანკში დარჩენილ კრედიტორთა, პირველ რიგში კი - დეპოზიტართა მოთხოვნები. 

"დეპოზიტების დაზღვევის სისტემის შესახებ" საქართველოს კანონის მიხედვით დაზღვეული დეპოზიტების მისაღებად, დეპოზიტარებმა უნდა მიმართონ სსიპ "დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს" - (იხილეთ დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს განცხადება)

იმ თანხების მისაღებად, რომლებიც "დეპოზიტების დაზღვევის სისტემის შესახებ" საქართველოს კანონის მიხედვით არ არის დაზღვეული, კრედიტორებმა უნდა მიმართონ სს "აზერბაიჯანის საერთაშორისო ბანკი - საქართველოს" ლიკვიდატორს - როინ ცაციაშვილს.


წარმოგიდგენთ ბანკის ლიკვიდატორის, როინ ცაციაშვილის განცხადებას:

იმისათვის, რომ უზრუნველყოფილ იქნას სს "აზერბაიჯანის საერთაშორისო ბანკი-საქართველოს" ვალდებულებების დროული და შეუფერხებელი შესრულება, კრედიტორებს მოგმართავთ თხოვნით, ბანკის ლიკვიდატორს წარუდგინოთ შემდეგი დოკუმენტაცია:

ფიზიკური პირების შემთხვევაში:
• პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი;
• ბანკის მიმართ მოთხოვნის არსებობის დამადასტურებელი თქვენს ხელთ არსებული დოკუმენტაცია.

იურიდიული პირების შემთხვევაში:
• ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან იურიდიული პირის რეგისტრაციის შესახებ;
• წარმომადგენლის უფლებამოსილებისა და პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტები;
• ბანკის მიმართ მოთხოვნის არსებობის დამადასტურებელი თქვენს ხელთ არსებული დოკუმენტაცია.

უნაღდო ანგარიშსწორებით თანხების მიღების სურვილის შემთხვევაში, გთხოვთ, დამატებით წარმოადგინოთ იმ ბანკის საბანკო ანგარიში და რეკვიზიტები, სადაც გსურთ თანხის ჩარიცხვა.

იმ შემთხვევაში, თუ დეპოზიტარები 10 დღის განმავლობაში ბანკის ლიკვიდატორს არ განუცხადებენ თანხმობას ან უარს ვალდებულების სხვა ბანკისათვის გადაცემაზე, თანხმობა ავტომატურად გაცემულად ჩაითვლება და სს "აზერბაიჯანის საერთაშორისო ბანკი-საქართველოს" ვალდებულებების დროული და შეუფერხებელი გასტუმრების მიზნით, "კომერციული ბანკების საქმიანობის შესახებ" საქართველოს კანონის 37–ე მუხლის გათვალისწინებით და საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2018 წლის 16 მარტის №46/04 ბრძანებით დამტკიცებული "კომერციული ბანკის ლიკვიდაციის წესის" მე–3 მუხლის მე-7 და მე–9 პუნქტების მოთხოვნების შესაბამისად, დეპოზიტართა ანგარიშების გადატანა მოხდება საქართველოში მოქმედ სხვა კომერციულ ბანკში.

ამასთან ერთად, ბანკში არსებული ის ანგარიშები, რომელთა მიმართაც გამოყენებულია საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული სამართლებრივი შეზღუდვები ან/და უზრუნველყოფის ღონისძიებები, აღნიშნული სამართლებრივი შეზღუდვების ან/და უზრუნველყოფის ღონისძიებების არსებული რიგითობის დაურღვევლად უცვლელად გადავა საქართველოში მოქმედ სხვა კომერციულ ბანკში ან/და საქართველოს ეროვნულ ბანკში საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2018 წლის 16 მარტის №46/04 ბრძანებით დამტკიცებული "კომერციული ბანკის ლიკვიდაციის წესის" მე-5 მუხლის შესაბამისად.

 განკარგულება 


სხვა სიახლეები