ინფლაციის მიმოხილვა

ინფლაციის მიმოხილვა

16 მაისი, 2014
საქართველოს ეროვნული ბანკი 2014 წლის მაისის „ინფლაციის მიმოხილვას" აქვეყნებს. საქართველოს ეროვნული ბანკი კანონმდებლობით მასზე დაკისრებული ფუნქციის - ინფლაციის რეგულირების ფარგლებში, საზოგადოებისათვის წარსადგენად ამზადებს და ყოველკვარტალურად გამოსცემს „ინფლაცის მიმოხილვას", სადაც დეტალურად არის მოცემული ქვეყნის მაკროეკონომიკური ანალიზი. კერძოდ: სამომხმარებლო ფასების ცვლილების დინამიკა შესაბამისი საანალიზო პერიოდისათვის, მასზე მოქმედი ეგზოგენური და ენდოგენური ფაქტორები, საფინანსო და სავალუტო სექტორის მიმოხილვა. 

გამოცემის ნახვა შესაძლებელია ეროვნული ბანკის ოფიციალურ ვებგვერდზე "კვლევებისა და გამოცემების" რუბრიკაში, მისამართზე:
http://nbg.gov.ge/index.php?m=349 

სხვა სიახლეები