თვის მიმოხილვა

თვის მიმოხილვა

01 ოქტომბერი, 2014

საქართველოს ეროვნული ბანკი აქვეყნებს 2014 წლის აგვისტოს „თვის მიმოხილვას".

მიმოხილვაში დეტალურად არის გაანალიზებული გასული თვის მაკროეკონომიკური პარამეტრები და ქვეყნის საბანკო და საფინანსო სექტორებში არსებული მდგომარეობა. გამოცემის მიზანია უზრუნველყოს ფართო საზოგადოებისათვის ქვეყნის მოკლევადიანი (ერთთვიანი) მაკროეკონომიკური ანალიზის ოპერატიულად მიწოდება. მიმოხილვის დანართის ნაწილი მოიცავს თემატურად დალაგებულ სტატისტიკურ ცხრილებს.

გამოცემის ნახვა შესაძლებელია ეროვნული ბანკის ოფიციალურ ვებგვერდზე "კვლევებისა და გამოცემების" რუბრიკაში, მისამართზე:
http://nbg.gov.ge/index.php?m=350

სხვა სიახლეები