გარემოსდაცვითი, სოციალური და მმართველობითი (ESG) საკითხების უკეთ გასათვალისწინებლად, საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა კომერციული ბანკების კორპორაციული მართვის კოდექსში ცვლილებები შეიტანა

გარემოსდაცვითი, სოციალური და მმართველობითი (ESG) საკითხების უკეთ გასათვალისწინებლად, საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა კომერციული ბანკების კორპორაციული მართვის კოდექსში ცვლილებები შეიტანა

04 ივნისი, 2021

საქართველოს ეროვნული ბანკი მდგრადი დაფინანსების ჩარჩოს განვითარებისთვის მუშაობას აქტიურად განაგრძობს და ეტაპობრივად ახორციელებს მდგრადი დაფინანსების გზამკვლევით და საზედამხედველო სტრატეგიით განსაზღვრულ სამოქმედო გეგმას. ამჟამად, ეროვნული ბანკი მდგრადი დაფინანსების ტაქსონომიისა და ESG შეფასების ბარათის  (ESG Scorecard) საკითხებს ადგილობრივ და საერთაშორისო მხარეებთან განიხილავს. ტაქსონომიის მიზანია, ბაზარზე მწვანე, სოციალური და მდგრადი ეკონომიკური აქტივობების ჰომოგენური განმარტების შემოღება. ESG შეფასების ბარათი კი, როგორც პროგრესის საზომი ინსტრუმენტი, მდგრადი დაფინანსების მიმართულებით ფინანსური ინსტიტუტების მიერ გადადგმული ნაბიჯების მონიტორინგისა და შეფასებისთვის იქნება გამოყენებული.  

ESG საკითხების სათანადო მართვა მდგრადი დაფინანსების წარმატებით და ეფექტიანად განვითარებისთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია. სწორედ ამ მიზნით, 2018 წელს კომერციული ბანკების კორპორაციული მართვის კოდექსში ESG საკითხების გათვალისწინება მოხდა. თუმცა, მდგრადი დაფინანსების განვითარებისა და ეროვნული ბანკის მიერ ამ მიმართულებით გადადგმული ნაბიჯების კვალდაკვალ, საჭირო გახდა ESG საკითხების კორპორაციული მართვის კოდექსში უფრო სრულყოფილად და დეტალურად ასახვა.


კომერციული ბანკების კორპორაციული მართვის კოდექსში შეტანილი ცვლილებებით დაზუსტდა და ESG საკითხები და მათთან დაკავშირებული მოთხოვნები უფრო ცხადად ჩაიწერა. კერძოდ, განისაზღვრა სამეთვალყურეო საბჭოს პასუხისმგებლობა ESG საკითხების ბანკის სტრატეგიასა და რისკების მართვის ჩარჩოში ინტეგრირებასთან და მათ ეფექტიან განხორციელებასთან დაკავშირებით. ასევე, დაზუსტდა ESG საკითხების ანგარიშგების ფორმა და სახელმძღვანელო პრინციპებად ეროვნული ბანკის მიერ შემუშავებული ESG საკითხების ანგარიშგებისა და გამჟღავნების პრინციპები განისაზღვრა. გარდა ამისა, ESG საკითხების ანგარიშგების ფორმა პილარ 3-ის წლიურ ანგარიშგებას დაემატა და ამიერიდან ESG საკითხების გამჟღავნება მის ფარგლებში მოხდება. შესაბამისი ცვლილება შევიდა "კომერციული ბანკების მიერ პილარ 3-ის ფარგლებში ინფორმაციის გამჟღავნების წესშიც".


წარმოდგენილი ცვლილებების მიზანია ESG საკითხების კომერციული ბანკების საქმიანობაში სათანადო ინტეგრირების, ESG რისკების ეფექტიან მართვისა და ESG საკითხების შესახებ ინფორმაციის გამჟღავნების გაუმჯობესების ხელშეწყობა. აღნიშნული, თავის მხრივ, ფინანსური სტაბილურობის უზრუნველსაყოფად და საქართველოში მდგრადი დაფინანსების ჩარჩოს განვითარებისთვის არის მნიშვნელოვანი. 


კომერციული ბანკების კორპორაციული მართვის კოდექსი

კომერციული ბანკების მიერ პილარ 3-ის ფარგლებში ინფორმაციის გამჟღავნების წესი

 

სხვა სიახლეები