მომხმარებელთა მხარდაჭერა

  ვის მივმართოთ პრობლემის შემთხვევაში?

   

  ფინანსური ორგანიზაციის მიმართ უკმაყოფილების შემთხვევაში, თქვენ უფლება გაქვთ ფინანსურ ორგანიზაციას წარუდგინოთ თქვენი პრეტენზია ქვემოთ ჩამოთვლილი არხების საშუალებით. გთხოვთ ამავდროულად გაითვალისწინოთ, რომ ქვემოთ პრეტენზიის დაფიქსირების ყველა ჩამოთვლილი არხით სარგებლობისთვის, ინფორმაცია უნდა დააზუსტოთ უშუალოდ თქვენს მომსახურე ფინანსურ ორგანიზაციასთან :

   

  • ფილიალში წერილის / განცხადების წარდგენა / პრეტენზიის ფორმის შევსება
  • ელექტრონული ფოსტა
  • ცხელი ხაზი
  • სოციალური ქსელი
  • ინტერნეტ-ბანკი / მობაილ-ბანკი
  • სხვა (მაგალითად, ვებგვერდი)

   

  პრეტენზიის წარდგენის შემდეგ, ფინანსური ორგანიზაცია ვალდებულია 1 თვის ვადაში, შეისწავლოს თქვენი პრეტენზია და იმ ფორმით, რა ფორმითაც დაფიქსირებული გაქვთ პრეტენზია ან დამატებით თუ სხვა საპასუხო ფორმაზე შეთანხმდებით, გაცნობოთ საკითხის შესწავლის შედეგები, ხოლო სადაც შესაძლებელია, გაცნობოთ პრეტენზიის გადაწყვეტის პირობები.

   

  დამატებით, თქვენ ასევე შეგიძლიათ ფინანსური ორგანიზაციის მიმართ პრეტენზია / მიმართვა დააფიქსიროთ საქართველოს ეროვნულ ბანკში, კერძოდ, საქართველოს ეროვნული ბანკის მომხარებელთა უფლებების დაცვის განყოფილებაში ქვემოთ მოცემული არხებით:

   

  • წერილობით
  • ელექტრონული ფოსტით
  • ადგილზე ვიზიტით
  • ცხელი ხაზი
  • სოციალური ქსელი

   

  გაითვალისწინეთ, რომ ფინანსური ორგანიზაციის მხრიდან "ფინანსური ორგანიზაციების მიერ მომსახურების გაწევისას მომხმარებლისათვის აუცილებელი ინფორმაციის მიწოდების წესის" დარღვევა არ შეიძლება გახდეს თქვენსა და ბანკს შორის გაფორმებული ხელშეკრულების ბათილობის საფუძველი.  ცხელი ხაზი პენსიონერთათვის


  თქვენთვის საინტერესო საკითხებთან დაკავშირებით, შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ პენსიონერთათვის განკუთვნილ ცხელ ხაზზე -  032 2 406 200  

   

  საქართველოს ეროვნული ბანკის ცხელი ხაზი: 032 2 406 406
  მომხმარებელთა უფლებების დაცვის ელექტრონული ფოსტა: cp@nbg.gov.ge