გალარების კალკულატორი
  უცხოური ვალუტის სესხის წლიური საპროცენტო განაკვეთი
  %
  ლარის სესხის წლიური საპროცენტო განაკვეთი
  %
  სესხის დარჩენილი ვადა (გამოსახული თვეებში)
  თვე
  სესხის მოცულობა (გამოსახული ლარებში)
  უცხოური ვალუტის მიმდინარე კურსი
  გაცვლითი კურსის ცვალებადობით წარმოქმნილი რისკი. სავალუტო რისკის შეფასებისთვის შესაძლოა გამოიყენოთ უცხოური ვალუტისა და ლარის დეპოზიტების საბაზრო განაკვეთებს შორის სხვაობა. მაგალითად: თუ ბოლო ერთ წელში საშუალოდ ლარის 1-დან 2-წლამდე დეპოზიტების განაკვეთია 11% და დოლარის 3%, მაშინ დოლარი/ლარის სავალუტო რისკი დაახლოებით 8%-ია.
  სავალუტო რისკი
  %
  დანახარჯები, რომელსაც მომხმარებელი გაწევს ყოველთვიური შენატანის კონვერსიის დროს
  კონვერტაციის ხარჯი
  %
  მცურავი საპროცენტო განაკვეთიანი სესხის პირობებში ლიბორის (დოლარის შემთხვევაში) ზრდის შედეგად გამოწვეული რისკი. ფიქსირებული საპროცენტო განაკვეთის შემთხვევაში საპროცენტო რისკის გრაფაში მიუთითეთ 0%
  უცხოური ვალუტის სესხის საპროცენტო რისკი
  %
  მცურავი საპროცენტო განაკვეთიანი სესხის პირობებში რეფინანსირების განაკვეთის ზრდის შედეგად გამოწვეული რისკი. ფიქსირებული საპროცენტო განაკვეთის შემთხვევაში საპროცენტო რისკის გრაფაში მიუთითეთ 0%
  ლარის სესხის საპროცენტო რისკი
  %