პილარ 3-ის კვარტალური ანგარიში

  საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2017 წლის 22 ივნისის N92/04 ბრძანებით დამტკიცებული "კომერციული ბანკების მიერ პილარ 3-ის ფარგლებში ინფორმაციის გამჟღავნების წესით" დადგენილი კომერციული ბანკების პილარ 3-ის კვარტალური ანგარიშგებები.

  წლების გადამრთველი
  კომერციული ბანკები
  2024
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  • I კვ.
  • II კვ.
  • III კვ.
  • IV კვ.
  • I კვ.
  • II კვ.
  • III კვ.
  • IV კვ.
  • I კვ.
  • II კვ.
  • III კვ.
  • IV კვ.
  • I კვ.
  • II კვ.
  • III კვ.
  • IV კვ.
  • I კვ.
  • II კვ.
  • III კვ.
  • IV კვ.
  • I კვ.
  • II კვ.
  • III კვ.
  • IV კვ.
  • I კვ.
  • II კვ.
  • III კვ.
  • IV კვ.
  • I კვ.
  • II კვ.
  • III კვ.
  • IV კვ.
  • I კვ.
  • II კვ.
  • III კვ.
  • IV კვ.
  • I კვ.
  • II კვ.
  • III კვ.
  • IV კვ.
  • I კვ.
  • II კვ.
  • III კვ.
  • IV კვ.
  • I კვ.
  • II კვ.
  • III კვ.
  • IV კვ.
  • I კვ.
  • II კვ.
  • III კვ.
  • IV კვ.
  • I კვ.
  • II კვ.
  • III კვ.
  • IV კვ.
  • I კვ.
  • II კვ.
  • III კვ.
  • IV კვ.