საოპერაციო საათები და ტარიფები

   

  საოპერაციო საათები

  • 09:00 დღის გახსნა
  • 09:30 საოპერაციო დღის გახსნა
  • 18:00 პირველი შეზღუდვა

  - იზღუდება კლიენტის ინდივიდუალური/პაკეტური გადარიცხვები

   

  • 18:45 მეორე შეზღუდვა

  - იზღუდება ბანკთაშორისი გადარიცხვები

   

  • 18:55 მესამე შეზღუდვა

  - უქმდება რიგში მდგომი გადარიცხვები

   

  • 19:00 დღის დახურვა

   

  სისტემა არ მუშაობს შაბათს, კვირას და სახელმწიფოს მიერ დაწესებულ უქმე დღეებში.

   

  მომსახურების ტარიფები

  ფასების პოლიტიკას განსაზღვრავს საქართველოს ეროვნული ბანკი.


  დღის განრიგი და მომსახურების საკომისიოები რამდენჯერმე შეიცვალა სისტემის მუშაობის განმავლობაში. ცვლილების მიზანი იყო არა მხოლოდ საოპერაციო საათების გახანგრძლივება, არამედ საოპერაციო დროის ინტერვალში გადარიცხვების რაოდენობის თანაბარი გადანაწილების მიღწევა.


  საკომისიოების დაანგარიშება ხდება ყოველდღიურად, სისტემის მონაცემთა ბაზაში აღრიცხულ ტრანზაქციებზე დაყრდნობით, რომელიც ეროვნული ბანკის მიერ მონაწილის ანგარიშსწორების ანგარიშიდან ჩამოიჭრება მეორე სამუშაო დღის საოპერაციო საათების განმავლობაში.

   


  ტარიფები


  09:00 - 17:45
   

  • კლიენტის ინდივიდუალური გადარიცხვები - 0.2₾
  • დავალებათა პაკეტი - 0.2₾
  • ცალკეული გადარიცხვა - 0.1₾

   

  17:45 - 19:00
   

  • კლიენტის ინდივიდუალური გადარიცხვები - 0.5₾
  • დავალებათა პაკეტი - 2₾
  • ცალკეული გადარიცხვა - 0.2₾
  • გაუქმებული დავალება - 0.2₾
  • მონაწილეებს შორის გადარიცხვა - 0.2₾

   

  მომხმარებლის ტარიფები

   

  საქართველოს ეროვნული ბანკი წარმოადგენს ბანკთაშორისი საგადახდო სისტემის - დროის რეალურ რეჟიმში ანგარიშსწორების (RTGS) სისტემის ოპერატორს, რომლის  ფუნქციებში შედის სისტემის წესების შემუშავება, სისტემაზე წვდომის უზრუნველყოფა, მისი გამართული ფუნქციონირების მხარდაჭერა და სხვა. სწორედ აღნიშნული სისტემით ხორციელდება ბანკებს შორის ლარით გადარიცხვები, ასევე გადარიცხვები ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო სამსახურში და პირიქით.


  სისტემით მომსახურებისთვის კომერციული ბანკებისთვის დადგენილია მომსახურების ტარიფები, რომელიც კვირის სამუშაო დღეებში, 9:00 საათიდან 17:45 საათამდე შუალედში შეადგენს 10 თეთრიდან 20 თეთრამდე


  2022 წლის ნოემბერს, RTGS სისტემის შესაბამის წესებში განხორციელდა ცვლილებები, რომლითაც დადგინდა მომხმარებლებისთვის დასადგენი მომსახურების საკომისიოს ზედა ზღვრები მომხმარებლის ტიპის (ფიზიკური პირი, იურიდიული პირი, საგადახდო მომსახურების პროვაიდერი) და თანხის სიდიდიდან გამომდინარე იმ გადარიცხვებისთვის, რომლებიც RTGS სისტემის საშუალებით განხორციელდება:

   

  გადარიცხვის თანხა
  ტარიფი 
  (ფიზიკური პირი)
  ტარიფი
  (იურიდიული პირი)
               ტარიფი              
  (
  საგადახდო მომსახურების    პროვაიდერი)

  10 000 ლარამდე

  2 ლარი

  5 ლარი

  დანართი 13-ით განსაზღვრული ტარიფი + 0,05 ლარი

  10 000 ლარიდან 100 000 ლარამდე

   5 ლარი

  10 ლარი

  100 000 ლარი და ზევით

  50 ლარი

  100 ლარი

   

  აღნიშნული ცვლილების მიზანია, საერთაშორისო საუკეთესო პრაქტიკის დანერგვა, რაც გულისხმობს ხარჯზე დაფუძნებული ტარიფების მიდგომის შემოღებას, კონკურენციის ხელშეწყობას და ბანკთაშორისი გადარიცხვების ბარიერების შემსუბუქებას

   

  პროექტზე მუშაობა ეროვნულმა ბანკმა 2021 წელს დაიწყო. ამავე პერიოდში, სებ-მა ბაზრის მონაწილეებს შესაძლებლობა მისცა დეტალურად გაეცნოთ პროექტის მიზანი და  პროექტში ჩართულობისკენაც მოუწოდა. აღნიშნული პერიოდიდან 2022 წლის ნოემბრამდე ეროვნული ბანკი აგროვებდა ინფორმაციას გადარიცხვებიდან ბანკების შემოსავლების შესახებ, ასევე აანალიზებდა RTGS სისტემით დამუშავებული გადარიცხვების სტატისტიკას. ბანკებთან კომუნიკაციის საფუძველზე პროექტი გადამუშავდა და მიიღო არსებული სახე. ბანკებიდან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე, მოხდა დამატებითი გარემოებების გათვალისწინება. კერძოდ, იყო ისეთი გარემოებები, როგორიცაა საგადახდო დავალების არაელექტრონული სახით წარდგენის შემთხვევა, რომელიც დაკავშირებულია ბანკის დამატებით ხარჯებთან, ასევე კლიენტის მოთხოვნით გადარიცხვის დაჩქარებულ რეჟიმში შესრულებასთან. ორივე შემთხვევაში კომერციული ბანკი უფლებამოსილი იქნება ეროვნულ ბანკთან შეთანხმებით დაადგინოს დამატებითი საკომისიო მაგრამ არაუმეტეს  განსაზღვრული მომსახურების საკომისიოს ზედა ზღვრის ორმაგი ოდენობისა. აღსანიშნავია, რომ ყველა ტარიფი კომერციული ბანკის მხრიდან უნდა იყოს დოკუმენტირებული, დამტკიცებული და კანონმდებლობით დადგენილი ფორმით მომხმარებლისთვის ხელმისაწვდომი.