საანგარიშგებო ფორმების შაბლონები

  კომერციული ბანკების ფინანსური მდგომარეობისა და რისკების შესახებ ინფორმაციის მიღების მიზნით, ეროვნულ ბანკთან  კომერციული ბანკები ახორციელებენ ანგარიშგებას ეროვნული ბანკის მიერ შემუშავებული ანგარიგშების ფორმების შესაბამისად.

   

  მოცემულ გვერდზე განთავსებულია მსგავსი ანგარიშგებების განახლებული შაბლონები.

   

   

     პილარ 3 - კვარტალური ანგარიშგების შაბლონი

   

     პილარ 3 - წლიური ანგარიშგების შაბლონი

   

   

   

  2023 წლის 1-ლი იანვრიდან საბანკო სექტორის ფინანსური აღრიცხვის საერთაშორის სტანდარტებზე (ფასს) გადასვლის შემდეგ ანგარიშგება უნდა განხორციელდეს მოცემული ანგარიშგების ფორმების შესაბამისად.

   

   

     პილარ 3- კვარტალური ანგარიშგების შაბლონი (ფასს-ის შესაბამისად)

   

      პილარ-3-წლიური ანგარიშგების შაბლონი (ფასს-ის შესაბამისად)