საანგარიშგებო ფორმების შაბლონები

  კომერციული ბანკები ზედამხედველობის ეროვნულ ბანკთან ახორციელებენ ანგარიშგებებს ფინანსურ მდგომარეობასა და რისკებზე ინფორმაციის მიღების მიზნით, ეროვნული ბანკის მიერ შემუშავებული ანგარიშების ფორმების შესაბამისად.

   

  მოცემულ გვერდზე განთავსებულია მსგავსი ანგარიშგებების განახლებული შაბლონები.

   

   

     პილარ 3 - კვარტალური ანგარიშგების შაბლონი

   

     პილარ 3 - წლიური ანგარიშგების შაბლონი