როგორ შეგიძლია შემოგვიერთდე

  კონკურსი


  საქართველოს ეროვნულ ბანკში პროფესიული საჯარო მოხელის ვაკანტურ თანამდებობაზე საუკეთესო კანდიდატი შეირჩევა ღია და დახურული კონკურსის საფუძველზე. ეროვნულ ბანკში კონკურსის პრინციპებია: კანონიერება, კანონის წინაშე თანასწორობა, ეკონომიურობა და ეფექტიანობა, მიუკერძოებლობა, საქართველოს მოქალაქისთვის საჯარო სამსახურის თანაბარი ხელმისაწვდომობა, პოლიტიკური ნეიტრალიტეტი, გამჭირვალობა და ღიაობა.

  საქართველოს ეროვნულ ბანკში დასაქმებისთვის ღია და დახურული კონკურსის  ჩატარების წესს, კონკურსის ეტაპებს, დასაქმების წესს, საკონკურსო კომისიის შექმნისა და საქმიანობის წესს არეგულირებს, საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2023 წლის 15 დეკემბრის №365/04 ბრძანება.

  საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ გამოცხადებული ვაკანტური პოზიციების შესახებ ინფორმაციას შეგიძლიათ გაეცნოთ აქ.

   სტაჟირება და პრაქტიკა


  მაღალკვალიფიციური პერსონალის მომზადების, მათი პროფესიული განვითარებისა და სამუშაო გარემოში ადაპტირების მიზნით, საქართველოს ეროვნული ბანკი უზრუნველყოფს სტაჟიორთა მიღებას, ხოლო სტუდენტთა შემოქმედებითი ინიციატივის გამოვლენის, პრაქტიკული უნარ-ჩვევების გამომუშავებისა და განვითარების მიზნით – პრაქტიკანტთა მიღებას. პროგრამის მთავარი მიზანია, სხვადასხვა აკადემიური კვალიფიკაციის მქონე სტუდენტებმა და კურსდამთავრებულებმა უშუალო ინფორმაცია მიიღონ საქართველოს ეროვნული ბანკის მუშაობის სპეციფიკაზე, მიზნებსა და პრინციპებზე. თავადვე ჩაერთონ ეროვნული ბანკის მრავალმხრივ საქმიანობაში, განივითარონ შესაბამისი კომპეტენციები, უნარ-ჩვევები და დააგროვონ საჭირო სამუშაო გამოცდილება.


  სტაჟიორად მიიღება
  აკადემიური უმაღლესი განათლების პირველი საფეხურის დამამთავრებელი კურსის სტუდენტი და აკადემიური უმაღლესი განათლების მქონე პირი.

  • სტაჟიორი ეროვნულ ბანკში მიიღება კონკურსის საფუძველზე;
  • სტაჟირების მაქსიმალური ვადა განისაზღვრება 6 თვით;
  • საქართველოს ეროვნულ ბანკში სტაჟირება ანაზღაურებადია.

   

  პრაქტიკანტად მიიღება აკადემიური უმაღლესი განათლების პირველი და მეორე საფეხურის სტუდენტი, რომლის წლიური აკადემიური მიღწევის ქულა (GPA) შეადგენს არანაკლებ 2.5-ს. იმ შემთხვევაში, თუ კანდიდატის სწავლების მიმდინარე სემესტრი არ ითვალისწინებს GPA-ს გამოთვლას, გათვალისწინებული იქნება სწავლების მიმდინარე სემესტრის სასწავლო პროგრამის ფარგლებში მიღებული შეფასებების საშუალო არითმეტიკული, რომელიც არ უნდა იყოს 75 ქულაზე ნაკლები.

  • პრაქტიკის მაქსიმალური ვადა არის 3 თვე;
  • საქართველოს ეროვნულ ბანკში პრაქტიკა არ არის ანაზღაურებადი.


  ეროვნულ ბანკში სტაჟირებისა და პრაქტიკის გავლის წესსა და პირობებს არეგულირებს, საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2024 წლის პირველი თებერვლის №20/04 ბრძანება.


  საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ გამოცხადებული სტაჟირების შესახებ ინფორმაციას შეგიძლიათ გაეცნოთ აქ.